Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach
 
   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XXXVII/263/09 z dnia 21 grudnia 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  
 
   Wymienione dokumenty wyłożone będą do publicznego wglądu w dniach od 9grudnia 2010 r. do 11 stycznia 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, w godzinach od 10°° do 13°°.
 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się we wtorek 11stycznia 2011, o godz. 12°° w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, w pokoju nr 2.   
  Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnów Opolski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2011 r.       
 
   Ponadto - zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach.
   Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) - informuję, że wymieniony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
  
                                                                                         Wójt Gminy Tarnów Opolski
 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)