Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2011:Ogłoszenie - Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 9.5


 

Ogłoszenie
  
Gmina Tarnów Opolski w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych. 

Nabór jest ogłoszony w oparciu o art. 28a ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), jak też w oparciu o zasady określone w „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2011 roku. 

Wnioskodawcą i Liderem projektu partnerskiego będzie Gmina Tarnów Opolski. Pomiędzy partnerami zostanie zawarta umowa partnerska, (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2011 roku). Umowa będzie określała zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych, realizację form wsparcia dla uczestników projektu.  

Celem partnerstwa będzie współpraca przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów wspierających  rozwój wykształcenia i kompetencji w gminie Tarnów Opolski oraz wspólna realizacja projektów na każdym jego etapie.
Proponowany zakres zadań dla Partnerów:
1.       Pomoc przy pisaniu wniosków o dofinansowanie projektu
2.       Wspólne opracowanie scenariusza kampanii promocyjno-informacyjnej oraz 
          pomoc w reklamie projeków
3.       Pomoc w naborze i rekrutacji uczestników do projektów
4.       Zorganizowanie i nadzorowanie działań w ramach projektów
 
Wymagania wobec partnera:
1.       Posiadane doświadczenie w realizacji działań wspierających rozwój wykształcenia
          i kompetencji na terenie gminy Tarnów Opolski
2.       Siedziba na terenie gminy Tarnów Opolski
3.       Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych do wykonania zadań 
          planowanych w projektach

 
Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1.       Zgodność proponowanych działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa –
            20% (do 2 pkt).
2.       Doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze w stosunku do
          zadań przewidzianych w projekcie – 30% (do 3 pkt).
3.       Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu – 25% (do 2,5
          pkt).
4.       Proponowane wsparcia na etapie przygotowywania wniosku – 25% (do 2,5 pkt).
5.       Złożenie zgłoszenia w formie, terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu – nie
          spełnienie tego kryterium skutkuje nie uwzględnieniem potencjalnego Partnera w
          niniejszym postępowaniu.
 
Punkty za poszczególne kryteria naboru zostaną zsumowane i podzielone przez ilość osób znajdujących się w komisji oceniającej. W wyniku oceny powstanie lista rankingowa. Partnerstwo zostanie nawiązane z jednym lub kilkoma podmiotami zajmującymi najwyższe pozycje w liście rankingowej.

 
Oferty składane przez potencjalnego Partnera powinny zawierać:
1.       Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz 
          osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
2.       Przedstawienie własnej koncepcji realizacji projektu.
3.       Propozycje podziału projektu na poszczególne zadania z podaniem 
          szczegółowego  budżetu dla danego zadania (przedstawienie wysokości kosztów
          ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do
          proponowanych  do zrealizowania przez Partnera działań).
4.       Opis zaangażowania Partnera w realizację projektu.
5.       Informację na temat zasobów kadrowych, technicznych partnera, charakterystykę
          podmiotu oraz informacje na temat doświadczenia w zakresie realizacji
          przedsięwzięć aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
          społecznym. 
6.       Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania 
          oświadczeń woli w sprawach majątkowych podmiotu składającego wniosek.

 
Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1.       Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne
         dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera i umocowanie
         osób go reprezentujących (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną)
2.       Pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów
          publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów.
3.       Wykaz i cv osób, których udział jest planowany w realizacji projektu.

 
Termin składania ofert:
9 grudnia 2011 roku do godziny 12:00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 9.5” 
Ofertę można złoży osobiście pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski sekretariat lub przesłać pocztą na adres jw. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, a wyniki naboru zostaną upublicznione w dzienniku lokalnym oraz biuletynie informacji publicznej.
Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1.       Wyboru więcej niż jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu
2.       Negocjowania warunków realizacji zadań
3.       Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny
4.       Rozwiązaniu partnerstwa w przypadku nieotrzymania dofinansowania projektu
          składanego w ramach konkursu 1/POKL/9.5/2011  ogłoszonego przez
         Wojewódzki  Urząd Pracy w Opolu w 2011 roku.
5.       Zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera

 
Procedura odwoławcza:
Podmioty, które nie zostaną wybrane do pełnienia funkcji partnera w projekcie, w ciągu 10 dni od daty upublicznienia informacji w biuletynie informacji publicznej mają możliwość wniesienia pisemnego odwołania od decyzji dotyczącej wyboru partnerów. W takiej sytuacji oferta zostaje skierowana do ponownego rozpatrzenia, z którego wyłączone będą osoby uprzednio dokonujące oceny. Odwołania rozpatrywane będą w terminie 7 dni i w tym też terminie przekazana zostanie informacja odwołującym się podmiotom o ich wyniku. Po dokonaniu ponownej oceny oferty zaktualizowana zostanie lista rankingowa.
 
Dodatkowe informacje związane z naborem Partnera można uzyskać pod numerem 77/4640856. 

                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                             Krzysztof Mutz 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Koziol
Data wytworzenia: 2011-11-21