Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ZMIANY W PRZEPISACH OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU

 

Załączniki : 

 

Zmiana

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim http://tarnowopolski.pl/2341/135/klauzula-informacyjna-urzedu-gminy-w-tarnowie-opolskim.html  

Od dnia 1 września 2017 r. zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem  kopie:

 1. dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 2. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
 3. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. świadectwa pracy młodocianego pracownika jeżeli zostało wystawione,
 5. dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
 6. dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),
 7. umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
 8.  w przypadku gdy wnioskodawca jest spółką- dokumenty potwierdzające upoważnienie do występowania w imieniu   spółki osoby podpisującej wniosek- odpis KRS, umowę spółki.

Dofinansowanie udzielane podmiotowi, prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.    z 2016 r. poz. 1808 ze zm.), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu      o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

W związku z powyższym pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zobowiązany jest przedstawić informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). Informacje przekazuje się poprzez przedłożenie:

 1. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia, wraz ze:
  1. sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – w przypadku pomocy udzielanej na warunkach określonych w:o   rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy, o   rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8);

           albo

 1. oświadczeniem o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i braku konieczności ustalenia stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy do ustalenia wartości pomocy de minimis

           albo

 1. oświadczeniem o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych;
 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Przypominam , że zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014r r. poz. 232 ze zm.) z o b o w i ą z u j e się pracodawców do zawiadomienia Wójta  o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielają pracownicy Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolski, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski, tel. 77 4644230 wew. 92.

 

 


 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

U w a g a

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Z dniem  1 września 2012 roku uległy zmianie, na mocy ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 205, poz. 1206)  warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli  z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Od dnia  1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

 

Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje poniższa tabela

 

Okres/tryb nauki
 

Wysokość dofinansowania

od 01.01.2012 
do 31.08.2012

od 01.09.2012 
do 31.12.2012

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 
24 miesiące

4587 zł x wskaźnik waloryzacji

 4587 zł x wskaźnik waloryzacji (wypłacane na 
mocy przepisów przejściowych 
do 31.12.2014 r.)  

 Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 
36 miesięcy

7645 zł x wskaźnik waloryzacji

 8081 zł

 Przyuczenie do
wykonywania określonej pracy

 240 zł x wskaźnik waloryzacji 
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 254 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli   z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym  egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem  kopie:

 1. dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 2. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
 3. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. świadectwa pracy młodocianego pracownika jeżeli zostało wystawione,
 5. dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
 6. dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),
 7. umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
 8.  w przypadku gdy wnioskodawca jest spółką- dokumenty potwierdzające upoważnienie do występowania w imieniu   spółki osoby podpisującej wniosek- odpis KRS, umowę spółki.

Przypominam , że §3a   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014r r. poz. 232 ze zm.)  z o b o w i ą z u j e pracodawców do zawiadomienia Wójta  o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

 

Ponadto w związku z tym iż  w  art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi  w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)  do wniosku należy dołączyć  zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm ) :

 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymane   w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 roku poz. 1543).

Do czasu dostarczenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów,   pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika  nie może być udzielona  (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 
Załączniki do pobrania:
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Wotka
Data wytworzenia: 25.09.2012