Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski

logo_efs_kapital_ludzki.jpeg
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski w ramach realizacji projektu „Lokalni Liderzy Animacji Czasu Wolnego w Gminie Tarnów Opolski” w partnerstwie z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL, Działanie 9.5.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).
 Beneficjent (Zamawiający):
Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
NIP: 991-04-62-831
REGON: 531413283
Nazwa projektu realizowanego w ramach  PO KL: „Lokalni Liderzy Animacji Czasu Wolnego w Gminie Tarnów Opolski”
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Gmina Tarnów Opolski ogłasza nabór na moderatora do projektu PO KL w ramach Działania 9.5 pt. "Lokalni Liderzy Animacji Czasu Wolnego w Gminie Tarnów Opolski” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w okresie od 01.07.2012 r. do 30.11.2012 r., do opracowania modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski (szczegółowy opis zakresu zadań znajduje się poniżej).
Miejsce prowadzenia zajęć: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim, ul. Os. Zakładowe 7
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Szczegółowy zakres zadań obejmuje: przeprowadzenie w okresie od 12.11.2012 r. do 30.11.2012 r. 24 godziny zajęć z grupą 10 osób, którą stanowią BO projektu, przygotowanie i przeprowadzenie ankiety badającej potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie preferencji spędzania czasu wolnego, stworzenie modelu/strategii organizacji czasu wolnego w gminie Tarnów Opolski oraz przekazanie praw autorskich dokumentu modelu/strategii na rzecz Gminy Tarnów Opolski.
Warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji będzie posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie pedagogiki, posiadanie udokumentowanego doświadczenia w tworzeniu modeli/strategii animacji czasu wolnego .
Kryteria wyboru oferty: cena 55 pkt., wykształcenie zawodowe 5 pkt., doświadczenie zawodowe 40 pkt.. Suma 100 pkt. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą punktację.
 
Wykluczenia stosowane do Wykonawców
Beneficjent nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.
Oferta:
- powinna zawierać proponowaną stawkę brutto za 1 godzinę prowadzenia zajęć,
- powinna posiadać udokumentowane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
- zostać dostarczona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Moderator w ramach projektu nr POKL.09.05.00-16-010/11”.
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, tel. (77) 4640868 w zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym w terminie do 07.11.2012 r.
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 09.11.2012 roku. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie na adres zawarty w ofercie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnów Opolski. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 
Tarnów Opolski, 31.10. 2012 r.                                 Wójt Gminy Tarnów Opolski
Krzysztof Mutz


DOCzałączniki do zapytania ofertowego[lokalni].doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-10-31