Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu Z nauką za pan brat! projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          Kapital-Ludzki-naglowek-bez-PAM-.jpeg
 
                                                                                         
Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu „Z nauką za pan brat!” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).
 
Beneficjent (Zamawiający):
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
ul. Osiedle Zakładowe 7
46-050 Tarnów Opolski   
NIP: 991-00-72-001
REGON: 531421288
 
Nazwa projektu realizowanego w ramach  PO KL: „Z nauką za pan brat!”
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej ogłasza nabór nauczycieli do projektu PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2. pt. "Z nauką za pan brat!” realizowanego w okresie od 01.09.2012 r. do 31.07.2013 r., do prowadzenia:
I.   Dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów i uczennic szkoły podstawowej:
PSP Tarnów Opolski
- zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dla 16 osób z klas I-III , łącznie 60 godzin,
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- dla 16 osób z klas I –III, łącznie 60 godzin,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy- dla 6 osób z klas I-III, łącznie 60 godzin,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy- dla 16 osób z klas I-III, łącznie 60 godzin.
PSP Nakło
- zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - dla 8 osób z kl. I-III, łącznie 30 godzin
- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – dla 5 osób z klas I-III łącznie 30 godzin
PSP Kąty Opolskie
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy- dla 8 osób z klas I-III, łącznie 60 godzin
II. Dodatkowych zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań dla uczniów i uczennic szkoły podstawowej:
PSP Tarnów Opolski,
- zajęcia rozwijające dla uczniów w zakresie nauki języka angielskiego- dla 8 osób z klas I-III, łącznie 30 godzin,
- zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie- zajęcia plastyczne- dla 8 osób z klas I – III , łącznie 30 godzin
PSP Nakło
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych - dla 8 osób z kl. I-III - łącznie 30 godzin
PSP Kąty Opolskie
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych - dla 16 osób z kl. I-III - łącznie 60 godzin
- zajęcia rozwijające dla uczniów w zakresie nauki języka angielskiego- dla 8 osób z klas I-III, łącznie 30 godzin,
Miejsce prowadzenia zajęć: Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Szczegółowy zakres zadań obejmuje: opracowanie programu nauczania, przeprowadzenie zajęć oraz prowadzenie dokumentacji.
Warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji będzie posiadanie wykształcenia wyższego wraz z kwalifikacjami uprawniającymi do prowadzenia danego typu zajęć oraz posiadanie doświadczenia zawodowego.
Kryteria wyboru oferty: cena 40 pkt., wykształcenie zawodowe 10 pkt., doświadczenie zawodowe 20 pkt., pomysł na zajęcia (przedstawiony na rozmowie kwalifikacyjnej) 30 pkt. Suma 100 pkt. Komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli Gminy Tarnów Opolski, BOOS oraz przedstawicieli poszczególnych szkół podstawowych, biorących udział w projekcie dokona oceny przedstawionych ofert. Wybrane zostaną oferty, które uzyskały najwyższą punktację dla każdego z zadań w poszczególnych szkołach.
 
Wykluczenia stosowane do Wykonawców
Beneficjent nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.
Oferta:
- powinna zawierać proponowaną stawkę brutto za 1 godzinę prowadzenia zajęć,
- powinna posiadać udokumentowane wykształcenie i kwalifikacje do prowadzenia danego typu zajęć,
- powinna posiadać ponumerowane strony,
- powinna przedstawiać pomysł na prowadzone zajęcia,
- zostać dostarczona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-16-118/12”.
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7, tel. (77) 4644230 w zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym w terminie do 05.11.2012 r.
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 09.11.2012 roku. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie na adres zawarty w ofercie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnów Opolski. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 
Tarnów Opolski, 25.10. 2012 r.                         Kierownik Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
Gabriela Jośko


 

 

Podmiot udostępniający: Wójt
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2012-10-25