Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 09.11.2012r -rokowania odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Walidrogach

 

Tarnów Op 09 listopada 2012 r.

  
 
 

 

                                                                    O G Ł O S Z E N I E
                                               Wójta Gminy Tarnów Opolski
 

zaprasza do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem /sanitariaty/ w Walidrogach - działka Nr 705/155 o pow. 0.0924 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 76105 w Sądzie Rejonowym w Opolu.Budynek wolnostojący,parterowy,niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym  o powierzchni użytkowej ogółem 51,6 m2 Na działce znajduje się budynek garażu o pow. 17,50 m2.

Przedmiotowa nieruchomość jest położona w sąsiedztwie parkingu zlokalizowanego przy trasie międzynarodowej E-40. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi oznaczona jest symbolem  UP/MW - z przeznaczeniem  pod usługi publiczne i zabudowę mieszkaniową .

Na zbycie przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi: 02.04.2012 r., 14.06.2012 r., 03.09.2012 r. które nie wyłoniły nabywcy.

Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać
w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pok. Nr 6 do dnia 10 grudnia 2012 roku do godz. 15.30.

 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej:„ Oferta na nieruchomość w Walidrogach  „

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Tarnowie Op.

        

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 14 grudnia 2012 r.
o godz. 1000
w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 2 (Sala Ślubów)
 
    W rokowaniach biorą udział osoby, które w terminie złożyły pisemne zgłoszenia oraz wpłaciły zaliczkę.

 
Cena wywoławcza do rokowań: 80 000 zł.

/ słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych /

 

Zgłoszenia zawierające cenę niższą niż cena wywoławcza zostaną odrzucone.
                       

Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązujące w dacie sprzedaży nieruchomości przepisy będą nakładały taki obowiązek.

Tytułem zabezpieczenia kosztów należy najpóźniej do dnia 10 grudnia 2012 r.  wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy w Tarnowie Op nr 31 1090 2242 0000 0005 7801 5303 zaliczkę w kwocie: 8 000 zł. / słownie: osiem tysięcy zł. /.

          Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazane konto.          

Osobom, które nie wygrały rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań w terminie  3 dni.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie do zawarcia umowy, Wójt Gminy Tarnów Op może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

         Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 
1.  Imię i Nazwisko – Nazwę, adres oferenta.
2.  Datę sporządzenia zgłoszenia.

3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4. Cenę proponowaną za opisaną nieruchomość w PLN i sposób jej zapłaty, w przypadku spłaty w ratach         należy podać wielkość i terminy spłaty rat.

5.  Zgłoszenie musi być podpisane przez oferenta.

6. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub
     dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

 

W przypadku firm osoby biorące udział w rokowaniach winny posiadać uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy i przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.    

Informacje dotyczące warunków rokowań można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Tarnów Op - Dworcowa 6 pok. nr 3 tel. 77 4640864.

 
 
Wójt Gminy
Krzysztof Mutz
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wUrszula Konieczny
Data wytworzenia: 2012-11-09