Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Opole - finansowanie żłobków.pdf

                                                                        Projekt

                                Uchwała Nr XIII/        /2019

                                                                    RADY  GMINY   TARNÓW  OPOLSKI

                                                                                z dnia 25 listopada 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), w związku z  art. 60a  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 409 ze zm. ) - Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§1.

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opole w 2020 roku.

 

§2.

Środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Tarnów Opolski w wysokości 400,00zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe
w Gminie Tarnów Opolski i objęte opieką w żłobkach na terenie Miasta Opola.

§3.

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do zawarcia porozumienia, o którym mowa
w §1 niniejszej uchwały.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy