Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło

Projekt          

                                                             UCHWAŁA  Nr  XIII/     /2019

                                                             Rady Gminy Tarnów Opolski                                   

                                                            z dnia  25  listopada  2019r.
 

     w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  w  miejscowości  Nakło.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9  /lit „a”/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U  z  2019 r. poz. 1815 ze zm. ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje :                                                                                                       

§ 1.Wyraża się  zgodę na nieodpłatne nabycie  nieruchomości oznaczonych działkami nr  1685/203 o pow. 0,0444 ha, 1698/203 o pow.0,1064   km 3 obręb  Nakło , dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę  wieczystą   Nr OP1O/00085659/8

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów  Opolski.                                                                                             

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Z wnioskiem o zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Tarnów Opolski wystąpiła ............................... Zgodnie z ewidencją gruntów działki te oznaczone są nr 1685/203 i 1698/203 i położone w miejscowości Nakło przy ul. Ks. Klimasa.W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło nieruchomości te przeznaczone są pod drogę dojazdową do działek budowlanych. Nabycie przedmiotowych nieruchomości nie będzie kolidowało z wybudowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nowo powstałych budynków mieszkalnych oraz usprawni sieć dróg komunikacyjnych w gminie. Nabycie nieruchomości następuje nieodpłatnie.