Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych

     Projekt

                                                                                        UCHWAŁA  Nr XIII/        /2019
                                                                                               
Rady Gminy Tarnów Opolski 
                                                                                                  z dnia  25 listopada  2019 r.

 

          w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych.

                      

      Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  9   lit  „a”  ustawy z  dnia  8  marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U  z  2019  poz. 1815 ze zm. ) oraz art.32 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz.2204 ze zm.) Rada Gminy  Tarnów Opolski uchwala , co następuje:

§ 1. Wyraża się  zgodę na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowych  położonych w miejscowości Przywory  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1484/194 o pow.0,1890 ha, 1507/194 o pow.0,1706 ha  km 1 dla których Sąd Rejonowy w Opolu  prowadzi  Księgę  Wieczystą Nr  OP1O/00105825/0.                                             

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

UZASADNIENIE

 

Dotychczasowy użytkownik wieczysty ............................wystąpił z wnioskiem o wykup na własność będącej w  jego użytkowaniu  wieczystym działek nr 1484/194 , 1507/194 położonych w miejscowości Przywory przy ul. Wiejskiej .Nieruchomości te są zabudowane a budynki stanowią odrębną własność nieruchomości. W planie zagospodarowania wsi Przywory nieruchomości przeznaczona są pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Zgodnie z art.32 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami , nieruchomość gruntowa  oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na podstawie art.37 ust.2 pkt 7 w.w ustawy.