Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.01.2019, w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.p.

Tarnów Opolski, 11.01.2019 r.

ZPO.6220.10.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

                            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

strony postępowania o

zakończeniu w dniu 11.01.2019 r. postępowania dowodowego, na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjno – usługowego Brӧkelmann Polska Sp. z o.o.”.

Strony mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony przed wydaniem decyzji w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Zamówień Publicznych i Promocji Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Publiczne udostępnienie niniejszego Obwieszczenia następuje z dniem 11.01.2019 r.

Zamieszczono:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

2. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.tarnowopolski.pl

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Kąty Opolskie

4. a/a

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.01.2019, w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.p.pdf