Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Projekt

UCHWAŁA  Nr XIII/…./2019 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 25 listopada 2019 r.

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach chronionych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 97 ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski, uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

§ 2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych:

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej

Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych wyrażona w % w odniesieniu do miesięcznego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym

Poniżej i 100 % włącznie

Bezpłatnie

Powyżej 100% do 150 % włącznie

10

Powyżej 150% do 200 % włącznie

20

Powyżej 200% do 250 % włącznie

30

Powyżej 250% do 300 % włącznie

40

Powyżej 300% do 350 % włącznie

50

Powyżej 350% do 400 % włącznie

60

Powyżej 400% do 450 % włącznie

70

Powyżej 450%

80

§ 3.Dla osób bezdomnych, przebywających w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ustala się następującą miesięczna odpłatność za pobyt:

Dochód osoby bezdomnej lub dochód na osobę w rodzinie wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby bezdomnej wyrażona w % w odniesieniu do miesięcznego kosztu pobytu w schronisku

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby bezdomnej wyrażona w % w odniesieniu do miesięcznego kosztu pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi

Poniżej 0%  do 100% włącznie

30

40

Powyżej 100% do 150 % włącznie

40

50

Powyżej 150% do 200% włącznie

50

60

Powyżej 200% do 250 % włącznie

60

70

Powyżej 250% do 300% włącznie

70

80

Powyżej 300% do 350% włącznie

80

90

Powyżej 350% do 400% włącznie

90

100

Powyżej 450%

100

100

§ 4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym, schronisku dla bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu, tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni pobytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Uzasadnienie uchwały

   w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy między innymi ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (art.97 
§ 5 ustawy).
Za ośrodek wsparcia zgodnie z ustawa o pomocy społecznej ( art.51) należy rozumieć:

  • ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • dzienny  dom pomocy,
  • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  • klub samopomocy
  • schronisko dla osób bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Mogą być także prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.

Mieszkanie chronione ( art. 53 ustawy ) jest forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieka specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.
Uchwała taka nie była podjęta w ubiegłych latach.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.