Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu ustnym

                                            O G Ł O S Z E N I E

                  o   p r z e t a r g u    u s t n y m     n i e o g r a n i c z o n y m

 

                        Wójt Gminy  Tarnów Opolski ogłasza II  nieograniczony                   

                  przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Tarnowie Opolskim

 

 

1.     Nieruchomość przeznaczona do przetargu oznaczona jest numerem

działki  837 o pow.0.1017 ha położona w Tarnowie Op przy ulicy Zawadzkiego.

2.     Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Kw. Nr  76162

 

3.     Cena wywoławcza działki  wynosi:

 

dz.nr   837  o pow.0.1017 ha   Tarnów Op               33.000 zł  +  Vat

 

4.     Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op oznaczona

jest symbolem MN o treści „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”

5.     Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona        

     prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.

 

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości:  10% ceny wywoławczej  , wpłata w  kasie urzędu gminy do dnia 15.06 2005r. do godz.14 lub na konto: WBK Bank Zachodni O/Tarnów Op Nr.85109022420000000578015301

 

 7. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się  osoby,  która wygrała przetarg od zawarcia umowy.

 8. Wadium zwraca się  natychmiast po przetargu.

 

 9. Przetarg odbędzie się dnia  23 czerwca 2005r. r. o godz.14 w budynku  Urzędu Gminy pok.2  w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 6 

     

 10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 11.Wójt Gminy  Tarnów Opolskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu   bez podania przyczyń.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

można uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy  tel: 4644282 w 24

 

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę