Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 2013r

Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
Ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na realizacje w 2013 roku zadań publicznych w zakresie:
 
W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
   I Nazwa zadania
   1.Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych..  
 
Uczestnikami działań objętych ofertą są osoby zamieszkujące na terenie gminy.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 roku
1.       Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2.       Planuje się przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości - 20 000 zł
3.       Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
1.       Powierzenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
2.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
3.       Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
-         gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
-         gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
IV.  Termin realizacji zadań - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.
V.    Termin składania ofert
1.       Oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2013 roku-  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania …(opis zadania) w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
2.       W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1244 ze zm.).
VI. Wysokość dotacji przekazana organizacjom na wykonanie tego samego zadania publicznego w roku 2012.
Caritas Diecezji Opolskiej - 40 000zł
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół, Dzieci o Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski – 10 000 zł.

                                                                                                                                                WÓJT   

PDFZarządzenie NR OR.0050.188.2013 z dnia 21 stycznia 2013. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych gminy tarnów Opolski.pdf

DOCOgłoszenie o konkursie - POMOC SPOŁECZNA.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: 2013-01-23