Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2013r

Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
Ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na realizacje w 2013 roku zadań publicznych w zakresie:
 
W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 
 
   I Nazwa zadania
   1. Zadaniem Programu jest wspieranie działalności zespołów artystycznych.
       Uczestnikami działań objętych ofertą są osoby zamieszkujące na terenie gminy.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 roku
1.       Na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2.        planuje się przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości - 10 000 zł
3.       Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
1.       Powierzenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
2.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
3.       Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
-         gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
-         gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
IV.  Termin realizacji zadań - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.
V.    Termin składania ofert
1.       Oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2013 roku -  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania …(opis zadania) w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
2.       W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1244 ze zm.).
 
VI. Wysokość dotacji przekazana organizacjom na wykonanie tego samego zadania publicznego w roku 2012.
Stowarzyszenie „Kalejdoskop” 10 000zł
                                                                                                                                           


PDFZarządzenie Nr OR 0050.186.2013 z dnia 21 stycznia 2013r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski.pdf

 DOCOgłoszenie o konkursie - KULTURA, SZTUKA 2013.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: 2013-01-23