Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2013r

Wójt Gminy Tarnów Opolski

 

Ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizacje w 2013 roku zadań publicznych w zakresie:

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

   I Nazwa zadania

   1.Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,  

    .

Uczestnikami działań objętych ofertą są osoby zamieszkujące na terenie gminy.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 roku

1.       Na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

2.       Planuje się  przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości  - 35 000 zł

3.       Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1.       Powierzenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.

3.       Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:

-         gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

-         gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV.  Termin realizacji zadań - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.

V.    Termin składania ofert

1.       Oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2013 roku -  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania …(opis zadania) w sekretariacie Urzędu  Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

2.       W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1244 ze zm.).

VI.  Wysokość dotacji przekazana organizacjom na wykonanie tego samego zadania publicznego w roku 2012.

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – 35 000 zł.

                                                                                                                                                WÓJT  

                                                                                                                    (…)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.187.2013 z dnia 21 stycznia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie mniejszości narodowych .pdf

DOCOgłoszenie o konkursie - NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZYCH ORAZ JĘYKA REGIONALNEGO.doc 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: 2013-01-23