Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XIII.99.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza   się zmiany  w  uchwale  budżetowej  Nr  III/16/2018     Rady   Gminy    Tarnów Opolski  z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok.

§ 2. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach bieżących zgodnie  z  załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy wynosi 1 829 176,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu   wolnych środków w kwocie 593 249,00 zł oraz  emisji   papierów    wartościowych w kwocie 1 235 927,56 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Rudolf Urban

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 25 listopada 2019 r.

1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 823 600,00 zł w tym:

1) Dotacje podmiotowe w kwocie                                                                1 520 600,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie                                                                            303 000,00 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

4

5

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

84 900,00 zł

 

90002

 

Gospodarka odpadami

84 900,00 zł

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  samorządu terytorialnego                        

84 900,00 zł

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 738 700,00 zł

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 232 700,00 zł

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 014 600,00 zł

 

 

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

4 100,00 zł  

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

214 000,00 zł

 

92116

 

Biblioteki

506 000,00 zł

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

506 000,00 zł

RAZEM

1 823 600,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 193 174,65 zł w tym:

1) Dotacja celowa w kwocie                                                                                  383 469,65 zł

2) Dotacja podmiotowa w kwocie                                                             2 809 705,00 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

4

5

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8 500,00 zł

 

75412

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 500,00 zł

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                      

2 500,00 zł

 

75495

 

Pozostała działalność

6 000,00 zł

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

6 000,00 zł

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 816 174,65 zł

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 809 705,00 zł

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 809 705,00 zł

 

80104

 

Przedszkola

1 000 000,00 zł

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 000 000,00 zł

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                 

6 469,65 zł

 

 

2830

Dotacja celowa  z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                         

6 469,65 zł

851

 

 

Ochrona zdrowia

35 000,00 zł

 

85117

 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

35 000,00 zł

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

35 000,00 zł

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000,00 zł

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu

100 000,00 zł

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

100 000,00 zł

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

58 500,00 zł

 

92195

 

Pozostała działalność

58 500,00 zł

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

58 500,00 zł

926

 

 

Kultura fizyczna

175 000,00 zł

 

92605

 

Zadania z zakresu kultury fizycznej

175 000,00 zł

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

175 000,00 zł

RAZEM

3 193 174,65 zł

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 25 listopada 2019 r.

 

Zestawienie zmian

DOCHODY  BIEŻĄCE

Zwiększenia na kwotę         10 000,00 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

4

5

926

 

 

Kultura fizyczna                                                                                        

10 000,00 zł

 

92601

 

Obiekty sportowe                                                                                    

10 000,00 zł

 

 

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        

10 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia na kwotę 301700,00zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

260 000,00 zł

 

80104

 

Przedszkola

260 000,00 zł

 

 

2540

Dotacja podmiotowa zbudżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

260000,00 zł

852

 

 

852 Pomoc społeczna

41 700,00 zł

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

10 000,00 zł

 

 

 

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 000,00 zł

 

 

3110

Świadczenia społeczne

10000,00 zł

 

85295

 

Pozostała działalność

31 700,00 zł

 

 

 

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych

31 700,00 zł

 

 

3110

Świadczenia społeczne

31 700,00 zł

Zwiększenia na kwotę 311700,00zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

4

5

750

 

 

Administracja publiczna

150 000,00 zł

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

150 000,00 zł

 

 

 

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

150 000,00 zł

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70000,00 zł

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50 000,00 zł

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 000,00 zł

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00 zł

801

 

 

Oświata i wychowanie

90 000,00 zł

 

80101

 

Szkoły podstawowe

90 000,00 zł

 

 

 

w tym dotacje na zadania bieżące

90 000,00 zł

 

 

2540

Dotacja podmiotowa zbudżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

90000,00 zł

926

 

 

Kultura fizyczna

10 000,00 zł

 

92601

 

Obiekty sportowe

10 000,00 zł

 

 

 

w tym wydatki na zadania statutowe

10 000,00 zł

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10000,00 zł

921

 

 

Kultura iochrona dziedzictwa narodowego

61 700,00 zł

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

61 700,00 zł

 

 

 

w tym dotacje na zadania bieżące

61 700,00 zł

 

 

2480

Dotacja podmiotowa zbudżetu dla samorządowej instytucji kultury

57 600,00 zł

 

 

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

4100,00 zł

 

PDFUchwała.XIII.99.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.pdf