Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała.XIII.100.2019 wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/100/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.)  Rada Gminy Tarnów Opolski  uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

165,00

b) powyżej 5,5 ton  do 9 ton włącznie

308,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

418,00

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Osie jezdne

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

uznanym za

równoważne

Inne

systemy

zawieszenia

osi  jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

DWIE OSIE

12

13

422,00

595,00

13

14

422,00

595,00

14

15

422,00

595,00

15

 

595,00

1348,00

TRZY OSIE

12

17

546,00

708,00

17

19

546,00

708,00

19

21

546,00

708,00

21

23

1091,00

1696,00

23

25

1091,00

1696,00

25

 

1091,00

1696,00

CZTERY  OSIE I WIĘCEJ

12

25

708,00

718,00

25

27

718,00

1121,00

27

29

1121,00

1780,00

29

31

1780,00

2639,00

31

 

1780,00

2639,00

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatku

660,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

603,00

989,00

 18

25

603,00

989,00

25

31

603,00

989,00

31

 

1520,00

2085,00

TRZY OSIE

12

40

134100

1854,00

40

 

1854,00

2742,00

4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynoszą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatku

220,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołów pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

344,00

604,00

18

25

344,00

604,00

25

 

344,00

604,00

DWIE OSIE

12

28

227,00

333,00

28

33

660,00

915,00

33

38

915,00

1389,00

38

 

1236,00

1829,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

 38

728,00

1014,00

38

 

1014,00

1378,00

5) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku

Mniej niż 22 miejsca

495,00

Równa lub większa niż 22 miejsca

880,00

  

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci  moc uchwała  Nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych  stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2017 r. poz. 2915).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XIII.100.2019 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2019
  przez: Izabela gregorczyk
 • opublikowano:
  27-11-2019 13:03
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  27-11-2019 13:08
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 143
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: