Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XIII.105.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr XIII/105/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa
własności nieruchomości gruntowych

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  9   lit. a  ustawy z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie     gminnym  (t.j. Dz. U.  z  2019 r. poz. 1815 ze zm.) oraz art.32 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy  Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się  zgodę na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowych  położonych w miejscowości Przywory  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1484/194 o pow.0,1890 ha, nr 1507/194 o pow.0,1706 ha  km 1 dla których Sąd Rejonowy w Opolu  prowadzi  Księgę  Wieczystą Nr  OP1O/00105825/0.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/
Rudolf Urban

PDFUchwała.XIII.105.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych.pdf