Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków

                                                                                                                                                                      PROJEKT

                                                                         Uchwała Nr XIV/ /20l9    
                                                                     Rady Gminy Tarnów Opolski
                                                                      z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków


          Na podstawie art.263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.z2019 r.poz.869 zezm.)w tw.zart. 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ostateczny termin dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

PDFProjekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków.pdf