Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok

Projekt      

Uchwała Nr
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia            2019 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy   z   dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 41 740 915,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości                     41 000 915,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości                     740 000,00 zł,

- jak w załączniku Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 42 077 988,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 40 288 988,00 zł

- jak w załączniku Nr 2, Tabela 1.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 789 000,00 zł

- jak w załączniku Nr 2, Tabela 2.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 337 073,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1 937 073,00 zł,

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie   1 600 000,00 zł,

- jak w załączniku Nr 3.

§ 5

Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 220 000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 130 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2 600 000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł., które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 150 000,00 zł.

§ 9

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  w  wysokości 1 480 000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w  wysokości 1 520 000,00 zł.

§ 10

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2020 roku dla jednostek sektora    finansów    publicznych    oraz  spoza sektora     finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

 - na   pokrycie   występującego   w   trakcie   roku    przejściowego    deficytu   budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych   zobowiązań   z   tytułu   emisji   obligacji,  kredytów i  pożyczek w wysokości 1600 000,00 zł,

2) do   dokonywania   zmian   w   ramach   działu   w   planie   wydatków   bieżących   na   uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) do dokonywania zmian w ramach działu   w   planie   wydatków  majątkowych, między  zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania,

4) przekazania uprawnień  innym   jednostkom   organizacyjnym   jednostki   samorządu   terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania kierownikom jednostek   organizacyjnych   uprawnień   do   dokonywania   przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok.pdf