Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r

                                                                     Projekt

 

Uchwała Nr XIV/         /2019
RADY  GMINY   TARNÓW  OPOLSKI   
z dnia 20 grudnia 2019r.

 

         w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2019
  przez: Rudolf Urban
 • opublikowano:
  02-12-2019 14:17
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  03-12-2019 11:12
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Przewodniczący Rady Gminy
  odwiedzin: 153
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: