Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana wpisu w rejestrze

I. Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,


II. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

III. Sposób załatwienia sprawy:

 • W terminie 7 dni od złożenia wniosku, dokonywana jest zmiana wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

IV. Tryb odwoławczy:

 • nie występuje

V. Opłaty

 • Opłata skarbowa za dokonanie zmiany wpisu (dotyczy tylko przypadku rozszerzenia zakresu działalności): 25 PLN.
 • W przypadku wydania zaświadczenia o dokonanej zmianie w dotychczasowym wpisie należy wnieść dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 PLN.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

VI. Termin załatwienia

 • 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

  

VIII. Sprawę prowadzi:

Referat Zamówień Publicznych i Promocji
stanowisko ds. gospodarki odpadami
Małgorzata Bahryj tel. 77 46 44 879
e-mail: odpady@tarnowopolski.pl

 

IX. Załącznik do pobrania: