Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o wykreślenie z rejestru

I. Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
   
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,


II. Wymagane dokumenty

Wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia wniosku o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 1. Wypełniony formularz wniosku o wykreślenie.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty w przypadku wydania zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

III. Sposób załatwienia sprawy:

W terminie 7 dni od złożenia wniosku, dokonywane jest wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

IV. Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

V. Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru: 17 PLN.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

VI. Termin załatwienia

 • 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

 

VII. Uwagi dodatkowe

1. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

2. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.


VIII. Sprawę prowadzi:

Referat Zamówień Publicznych i Promocji
stanowisko ds. gospodarki odpadami
Małgorzata Bahryj tel. 77 46 44 879
e-mail: odpady@tarnowopolski.pl

 

IX. Załącznik do pobrania:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2019
  przez: Małgorzata Bahryj
 • opublikowano:
  05-12-2019 12:27
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  05-12-2019 12:33
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 178
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: