Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną

PDFWybór oferty- Ubezpieczenie ZPE.271.06.2019.pdf

PDFInformacja o unieważnieniu części A B i C postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert- Ubezpieczenie ZPE.271.06.2019.pdf

Tarnów Op. dnia 20/12/2019 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.

Oznaczenie postępowania: ZPE.271.06.2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytania do ZADANIA-A. Zał. Nr 1.3.

Prosimy o wprowadzenie Podlimitu na ryz. OC zarządcy dróg -  w wys. 500.000 PLN

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu

Pytania do ZADANIA-B. Zał. Nr 1. Ubezp. OG

Ubezpieczone mienie:

Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia nie zostały ujęte:

- budynki i budowle o charakterze zabytkowym (wpisane do rejestru zabytków);

 - budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone;

- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom

- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie;

- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.

- prototypy;

- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mnie (spośród ww) oraz wyodrębnienie jego wartości, natomiast w przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji informacji nt. przyczyn, planowanego okresu jego wyłączenia z eksploatacji, planów Zamawiającego wobec tego mienia oraz opis sposobu jego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych (w okresie wyłączenia z eksploatacji)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia –

- nie zostały ujęte: budynki i budowle o charakterze zabytkowym (wpisane do rejestru zabytków);

 - nie zostały ujęte: budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone;

- nie zostały ujęte: budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom

- nie zostały ujęte: namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie;

- nie zostały ujęte: sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.

- nie zostały ujęte: prototypy;

- nie zostały ujęte: pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

 

UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA - ZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Wnioskujemy o:

a) ust. 2 pkt. 2.4 -  doprecyzowanie zapisu poprzez  uzupełnienie pogrubionego i podkreślonego tekstu: "zapadanie się ziemi, osuwanie ziemi nie związane z działalnością człowieka.."

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający akceptuje zmianę

b) ust. 2 pkt. 2.8 -  wprowadzenie limitu dla ryzyka "uderzenia pojazdu" należącego do Ubezpieczonego lub jego pracowników w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający wyjaśnia , ze zapis nie dotyczy pojazdów  Zamawiającego


 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie nr 540275063-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 633912-N-2019
Data: 09/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tarnów Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46-050  Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl, faks 774 644 282.
Adres strony internetowej (url): http://bip.tarnowopolski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-17, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-23, godzina: 11:30

DOCZMIANA SIWZ 04.3 gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział IV_kr_klauzule brokerskie.doc
XLSZMIANA SIWZ 02.7 gm tarnów op_ub 2020_rozdz IV_oc_ZałNr5Rozszerzenia OC Gminy .XLS
DOCZMIANA SIWZ 02.9 gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział IV_oc_zał nr6_klauzule_.doc
XLSXZMIANA SIWZ 03.1 gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział IV_og_wniosek.xlsx
DOCZMIANA SIWZ 03.7 gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział IV_og_KLAUZULE BROKERSKIE_OGIEŃ .doc
XLSZMIANA SIWZ 07.2 gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział IV_nnw osp_wniosek_wariant2.xls
DOCZMIANA SIWZ 05.5a gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział IV_sel_zał. nr6_KL BROKERSKIE.doc
DOCZMIANA SIWZ 02.4.a gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział IV_oc_zał NR 1_1 - ogólne.doc
DOCZMIANA SIWZ 02.4.b gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział IV_oc_zał NR 1_2 - nieruchomości.doc
DOCSIWZ 271.06.2019- ZMIANA.doc
XLSZMIANA 03.5 gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział IV_og_ZałNr5_Rrozszerzenia_ogień.xls
DOCSIWZ 271.06.2019- ZMIANA.doc

 

Tarnów Op. dnia 17/12/2019 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.

Oznaczenie postępowania: ZPE.271.06.2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dot . Zał. 5 wnioskowane rozszerzenia/klauzule dodatkowe ochrony ubezpieczeniowej mienia od ognia

1) klauzula odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności

- prosimy o wyłączenie zapisu ” oraz przeprowadzeniem niezbędnych badań i analiz.”

Ewentualnie obniżenie podlimitu do wys. 100.000 pln

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenia zakresu ochrony. Zamawiający akceptuje obniżenie  podlimitu  do wysokości 100 000 pln

2)w klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie

- prosimy o wprowadzeni zapisu:  limitu: 20% wysokości szkody max 100.000 pln

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

3) klauzula prac remontowo – budowlanych-

Czy w planach inwestycyjnych na najbliższe 36 mies. Planowane są inwestycje w przedmiotowym zakresie?

Prosimy o dopisanie pkt: c) nie będą prowadzone prace ziemne;

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3

Klauzula prac remontowo budowlanych nie dotyczy  planowanych inwestycji, które mogą być włączone do ubezpieczenia po przejęciu od wykonawcy  zgodnie z protokołem odbioru, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i przyjęciu na stan środków trwałych W planach  na najbliższe 36 mies. Planowane są  remonty w przedmiotowym zakresie

Dot . Zał. 6 do wniosku ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych klauzule brokerskie

4) klauzula ograniczenia zasady proporcji

Prosimy o zmianę

„…gdy wysokość niedoubezpieczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia”.

Na

Gdy wysokość niedoubezpieczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4

Zamawiający nie wyraża zgody  na proponowana zmianę

5) klauzula reprezentantów

Prosimy o wykreślenie słów: „zarządców nieruchomości”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w Klauzuli reprezentantów słów „zarządców nieruchomości”-zmiana SIWZ

6) klauzula składowania

Prosimy o wskazanie lokalizacji, pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu gruntu? Jakie mienie jest składowane aktualnie w ten sposób?

Prosimy o wprowadzenie podlimitu 200.000 pln

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6

Budynki które posiadają piwnice:

Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6 Tarnów Opolski

Budynek PKP, ul. Dworcowa 4 Tarnów Opolski

Przedszkole Kosorowice, ul. Batorego 10 Kosorowice

Przedszkole Przywory, ul. Wiejska 56

Przedszkole Tarnów Opolski, ul. Ks. Klimasa 15

PSP Kąty Opolski, ul. Szkolna 8

PSP Kąty , oddział Przywory Ul. Krapkowicka 4

PSP Nakło ul. Strzelecka 49

Oddział Przedszkolny, ul. Przedszkolna 3

PSP Tarnów Opolski, ul. Kopernika 10

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 200 000pln--zmiana SIWZ

Ubezpieczeniu  podlega mienie zgłoszone do ubezpieczenia od ognia

7) klauzula katastrofy budowlanej

Prosimy o wykreślenie:

„w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych za katastrofę obiektu budowlanego uważa się również zniszczenie obiektu budowlanego, spowodowane utratą wytrzymałości, stateczności tymczasowych podpór, torowisk, rusztowań bądź deskowań używanych przy wznoszeniu obiektu budowlanego.” Oraz dodanie definicji:

klauzula katastrofy budowlanej -  wnioskujemy o wprowadzenie zapisów:

"Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

-    których wiek przekracza 50 lat ,

-    nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

-    tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,

-   użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem"

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słów „w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych za katastrofę obiektu budowlanego uważa się również zniszczenie obiektu budowlanego, spowodowane utratą wytrzymałości, stateczności tymczasowych podpór, torowisk, rusztowań bądź deskowań używanych przy wznoszeniu obiektu budowlanego.”

Zamawiający wyraża zgodę  na dopisanie w treści klauzuli słów "Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

-    których wiek przekracza 50 lat ,

-    nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

-    tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,

-           użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem"- zmiana siwz

8) klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu między

Ubezpieczonymi lokalizacjami

Proponujemy wprowadzenie fr. Redukcyjnej 1.000 pln

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.

9) klauzula ubezpieczenia mienia lub lokalizacji wyłączonych z eksploatacji

1. Prosimy o wyłączenie przedmiotowej klauzuli w całości.  

  1. Czy w przedmiocie ubezpieczenia są ujęte budynki wyłączone z eksploatacji (pustostany) ?

Jeśli tak, to prosimy o szczegółowy wykaz takich budynków wraz z danymi o:

- wartość rzeczywista oraz prośba o ustalenie podstawy szacowania tego rodzaju mienia wg wartości rzeczywistej (z potrąceniem zużycia technicznego)

- adresie

- stanie technicznym,

- zastosowanych zabezpieczeniach ppoż i przeciwkradzieżowych,

- informacji o odcięciu mediów (woda, gaz),

- ich przeznaczeniu (wyburzenie, sprzedaż, wynajem, remont, inny)

Prosimy o wyłączenie z przedmiotów ubezpieczenia pustostanów przeznaczonych do wyburzenia oraz w złym stanie technicznym - do generalnego remontu.

Prosimy o ustalenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych: pożar, uderzenie pioruna, wybuch oraz upadek statku powietrznego (flexa)

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tych przedmiotów: 10% odszkodowania, nie mniej niż 2.000 zł

Prosimy o aktualizację sum ubezpieczenia po uwzględnieniu powyższego

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9- zmiana SIWZ

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli ,, klauzula ubezpieczenia mienia lub lokalizacji wyłączonych z eksploatacji”, nie wyraża zgody   na wprowadzenie zaproponowanej franszyzy

Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną dla tych przedmiotów: 5% odszkodowania, nie więcej  niż 1.000 zł

Pustostany – budynki zgłoszone do ubezpieczenia:

1.       Budynek oddziału przedszkolnego Kąty Opolskie- budynek wystawiony na sprzedaż

2.       Budynek szkolny, ul. Opolska 53 Kosorowice- planowany jest remont

3.       Budynek Niemieszkalny przy kotłowni osiedlowej Tarnów Opolski- przeznaczenie- inny- brak mediów

4.       Nieruchomość Kosorowice( Matejownia) zły stan techniczny- planowany remont- brak mediów

Zastosowane zabezpieczenia- zamek z kluczem

Brak budynków do wyburzenia i do generalnego remontu

10) klauzula udzielenia automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji

Prosimy o obniżenie podlimitu do 200.000 pln

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10

Zamawiający wyraża zgodę  na zmianę limitu na 200 000pln - zmiana siwz

11) klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów

Prosimy o wprowadzenie franszyzy: 3 dni robocze

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11

Zamawiający wyraża zgodę  na  wprowadzenie franszyzy w wysokości ,,3dni robocze”- zmiana siwz

Dot . Załącznik nr 6

Do wniosku ubezpieczenia mienia od kradzieży klauzule brokerskie

12) KLAUZULA REPREZENTANTÓW – prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauz. fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie lub przeniesienie klauzuli reprezentantów do klauzul fakultatywnych

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA SPRZĘTU EL. KLAUZULE BROKERSKIE

13) KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI

Prosimy o zmianę na:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość niedoubezpieczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

14) KLAUZULA SKŁADOWANIA-zmiana SIWZ

Prosimy o wskazanie lokalizacji, pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu gruntu? Jakie mienie jest składowane aktualnie w ten sposób?

Prosimy o wprowadzenie podlimitu 25.000 PLN

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14

Lokalizacje

Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6 Tarnów Opolski

Budynek PKP, ul. Dworcowa 4 Tarnów Opolski

Ponadto Zamawiający wskazuje dodatkowo wszystkie budynki , które są podpiwniczone;

Budynki które posiadają piwnice:

Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6 Tarnów Opolski

Budynek PKP, ul. Dworcowa 4 Tarnów Opolski

Przedszkole Kosorowice, ul. Batorego 10 Kosorowice

Przedszkole Przywory, ul. Wiejska 56

Przedszkole Tarnów Opolski, ul. Ks. Klimasa 15

PSP Kąty Opolski, ul. Szkolna 8

PSP Kąty , oddział Przywory Ul. Krapkowicka 4

PSP Nakło ul. Strzelecka 49

Oddział Przedszkolny, ul. Przedszkolna 3

PSP Tarnów Opolski, ul. Kopernika 10

Zamawiający wyraża zgodę  na wprowadzenie podlimitu  w wysokości  25 000pln

Mienie składowane  to sprzęt elektroniczny.

15) KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD ESTETYCZNYCH ( GRAFFITI)

– prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauz. fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO WNIOSKU OC SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

16) Prosimy o doprecyzowanie, podanie intancji zapisów:

Ubezpieczyciel pokrywa roszczenia regresowe w granicach Sum Gwarancyjnych określonych w umowie”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16

Zamawiający informuje, że zapis dotyczy  sytuacji szkód powstałych z winy Zamawiającego likwidowanych z polisy osoby poszkodowanej.

17) Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakresem ochrony na warunkach przedmiotowego zamówienia nie są objęte ubezpieczenia objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz odpowiedzialność administracyjna za szkody w środowisku naturalnym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17

Zamawiający potwierdza,  że zakresem ochrony na warunkach przedmiotowego zamówienia nie są objęte ubezpieczenia objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz odpowiedzialność administracyjna za szkody w środowisku naturalnym.

ZAŁĄCZNIK NR 1. 1.

17a) prosimy o wykreślenie zapisu:

k. Niewłaściwym usytuowaniem obiektów lub urządzeń, będącym następstwem uprzednich uzgodnień za które Ubezpieczający Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17A

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

18) prosimy o opis ryzyka z ust. d. - Domów Pomocy Społecznej, Domów Opieki Społecznej, Ośrodków Pomocy Bezdomnym i Uzależnionym, Domów Pobytu Dziennego lub świadczeniem opieki społecznej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18

Zamawiający informuje, że zapis dotyczy wyłącznie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmującego się świadczeniem opieki społecznej.

19) prosimy o opis intencji i ryzyka z 4.2. ust. b

powstałe w miejscach przekazanych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wykonawcom remontów, modernizacji lub innych zabiegów konserwacyjno – eksploatacyjnych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że strony umowy ubezpieczenia ustaliły włączenie do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców;

Dodatkowo prosimy uzupełnienie zapisu o: „Ubezpieczycielowi będzie przysługiwać prawo regresu do podwykonawcy”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 19

Zamawiający informuje, że zapis dotyczy wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w miejscach wykonania prac lub usług w sytuacji kiedy wykonawca/ podwykonawca odpowiada z przejęte protokolarnie   miejsce wykonywania prac lub usług

Ubezpieczycielowi nie przysługuje regres ponieważ nie odpowiada za szkodę

W przypadku  włączenia  do ochrony w/w szkód Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do podwykonawcy lub wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1. 2.

20) Ust. 2

Czy w przedmiocie ubezpieczenia są ujęte wysypiska śmieci, budynki lub maszyny, urządzenia, wyposażenie mające związek z przetwarzaniem śmieci, sortowaniem lub recyklingiem ?

Jeśli są, to prosimy o szczegółowe dane na temat przedmiotu ubezpieczenia: przedmiot, wartość, wiek, stan techniczny, sposób użytkowania ?

Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia w/w przedmiotów, prosimy o wyłączenie zapisu: „wysypisk śmieci”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 20

Brak wysypisk śmieci na terenie gminy

21) Ust. 2.3. f. Prosimy o wprowadzenie możliwości regresu do Podwykonawców.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21

Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie regresu- zmiana siwz

22) Ust. 2.3 j. Prosimy o interpretację zapisu (ewent. wykreślenie) - „zalaniem, obejmującym również zalanie upraw i nasadzeń przez wody stojące lub płynące…”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 22

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu

23) prosimy o opis intencji i ryzyka z 4.2. ust. b

powstałe w miejscach przekazanych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wykonawcom remontów, modernizacji lub

innych zabiegów konserwacyjno – eksploatacyjnych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że strony umowy ubezpieczenia ustaliły włączenie do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców;

Dodatkowo prosimy uzupełnienie zapisu o: „Ubezpieczycielowi będzie przysługiwać prawo regresu do podwykonawcy”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 23

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 19

24) prosimy o wykreślenie ust. 2.2.

„Brak środków finansowych na realizację statutowych celów Ubezpieczającego nie będzie stanowić podstawy odmowy udzielenia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty należnego odszkodowania”  lub interpretację w nawiązqaniu do kolejnego punktu zawartego w pkt. 4.A. -

A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszeniaUbezpieczającemu pierwszej szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia powstania szkody i / lub zabezpieczenia pasa drogowego najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust 2.2.

 „Brak środków finansowych na realizację statutowych celów Ubezpieczającego nie będzie stanowić podstawy odmowy udzielenia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty należnego odszkodowania” 

lub interpretację w nawiązqaniu do kolejnego punktu zawartego w pkt. 4.A. -

A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszeniaUbezpieczającemu pierwszej szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia powstania szkody i / lub zabezpieczenia pasa drogowego najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności

Komentarz Zamawiającego  do powyższego zapisu:

Ogólnie cały pkt 4 – wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczy ustalenia przypadków kiedy lub w jakim zakresie  są  one możliwe.4.2 a,b, c, d,,e

4.2.a-okresla odpowiedzialność Ubezpieczyciela  wyłącznie w określonym czasie.

4.2b określa brak odpowiedzialności w zależności od tego czy ,, plac budowy „ został przekazany protokolarnie czy tez nie.

4.2c ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez pracowników o ile roszczenie zostało skierowane do nich.

4.2d i4.2c wyłączenie oczywiste

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WNIOSKU OC KLAUZULE BROKERSKIE

25) prosimy o podanie definicji szkody dla ubezp. Odpowiedzialności Cywilnej

(zakres czasowego pokrycia – trigger dla tej klauzuli).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 25

 Odpowiedzialność z Umowy ubezpieczenia  obejmuje szkody  będące następstwem wypadu, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia.

  1. Prosimy o podanie wieku sprzętu elektronicznego oraz wnioskujemy o wprowadzenie ograniczenia wieku dla sprzętu elektronicznego do 5 lat (dot. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 26

Brak szczegółowej wiedzy o wieku sprzętu elektronicznego- brak zgody na wprowadzenie ograniczenia

27.  Prosimy o potwierdzenie, że  z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 27

Zamawiający potwierdza,  że  z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) - zmiana siwz

Pytanie nr 28

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

a) Wnioskujemy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków)

b) Wnioskujemy o informację  czy zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia  są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz  czy posiadają aktualne przeglądy

c) Prosimy o informację czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia znajdują się nieruchomości będące w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia, prosimy o ich precyzyjne wskazanie w wykazach stanowiących załącznik do SIWZ, zmiany podstawy szacowania ich sumy ubezpieczenia na wartość rzeczywistą.

d) Wnioskujemy o  zmianę wyceny wartości mienia w odniesieniu do budynków w wieku powyżej 50 lat i/lub z zużyciem technicznym powyżej 50% na wartość rzeczywistą.

e) Wnioskujemy o potwierdzenie że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów

f) Wnioskujemy o wprowadzenie dla mienia o charakterze zabytkowym zapisu: - z zakresu ochrony wyłączone są szkody  związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.

g) Wnioskujemy o potwierdzenie że  przedmiotem  ubezpieczenia nie jest objęta infrastruktura drogowa i mostowa.

h) Wnioskujemy o potwierdzenie że  przedmiotem  ubezpieczenia nie są obiekty niepołączone trwale z gruntem, obiekty tymczasowe "kioski, stragany" oraz szklarnie. W przeciwnym wypadku, wnioskujemy o podanie wartości tego mienia oraz  o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla ww.  do ryzyk podstawowych (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego).

i) wnioskujemy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu ubezpieczenia nie zostały (i nie zostaną) ujęte pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkom związanym z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych.

j)  Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia nieruchomości nie znajdują się budynki o elementach konstrukcyjnych palnych lub łatwo rozprzestrzeniających ogień (płyty warstwowe) lub precyzyjne wskazanie tych nieruchomości z podaniem ich wartości oraz wskazaniem wartości i rodzaju mienia w nich przechowywanego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 28

28a- Tak wszystkie budynki posiadają takie pozwolenia

28b - Tak wszystkie budynki posiadają aktualne przeglądy

28c- Nieruchomość Kosorowice( Matejownia) zły stan techniczny- planowany remont- brak mediów-

         wartość      określona z dokumentów księgowych

28d- Zamawiającynie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

28e –Zamawiający informuje ,że na terenie Gminy Tarnów Opolski brak wysypisk czy miejsc utylizacji   

          odpadów

29f- Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu –brak zgody na zmianę SIWZ

28g- przedmiotem ubezpieczenia OC jest objęta infrastruktura drogowa i mostowa,

        przedmiotem  ubezpieczenia OG  nie jest objęta infrastruktura drogowa i mostowa.

28h-Zamawiający potwierdza, że:

        że  przedmiotem  ubezpieczenia nie są obiekty niepołączone trwale z gruntem, obiekty tymczasowe "kioski, stragany" oraz szklarnie. Zamawiający nie zgłasza takich obiektów do ubezpieczenia.

28i- Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotu ubezpieczenia nie zostały (i nie zostaną) ujęte pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkom związanym z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych.

28j- Zamawiający potwierdza, że:

         w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia nieruchomości nie znajdują się budynki o elementach konstrukcyjnych palnych lub łatwo rozprzestrzeniających ogień (płyty warstwowe) -brak takich obiektów z zastrzeżeniem drewnianych konstrukcji dachów i drewnianej konstrukcji tężni solankowej

Pytanie nr 29

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA - solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne

Wnioskujemy o wyłączenie tego rodzaju mienia z przedmiotu ubezpieczenia.

W przypadku odrzucenia powyższego postulatu, wnioskujemy o:

            a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia

            b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed    dostępem osób nieuprawionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu        ubezpieczenia

            c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu -  proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

            d) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu  - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 29

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia  takiego sprzętu jak:

solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne

Pytanie nr 30

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA - punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Prosimy o informację, czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia zostało ujęte mienie zlokalizowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

W przypadku potwierdzenia, prosimy o: wskazanie lokalizacji PSZOK, podanie sum ubezpieczenia dla mienia, które się znajduje na ich terenie i ma zostać objęte ochroną oraz dodatkowe informacje - dla każdej z tych lokalizacji :

                       a) Pochodzenie odpadów: Selektywna zbiórka / Nieselektywna zbiórka / Odpady z ulic / Odpady             niebezpieczne / Odpady wielkogabarytowe / Elektroodpady

            b) System pracy zakładu :  1 zmiana /2 zmiany / praca ciągła

            c) Do której godziny odbywa się sortowanie ?

            d) Do której godziny są przyjmowane odpady

            e) Czy odpady są zostawiane w hali sortowniczej po godzinach pracy i /lub w dni wolne ?

            f) Czy teren zakładu jest w pełni ogrodzony i oświetlony?

            g) Czy są pracownicy ochrony fizycznej / ilość osób na zmianie ?

            h) Czy jest monitoring wizyjny CCTV z min 14 dniowym okresem archiwizacji zapisów ?

            i) Czy jest sprawna sygnalizacja pożaru obejmująca 100 % powierzchni sortowni?

                       j) Gdzie przekazywany jest alarm z systemu sygnalizacji pożaru ? - Dyspozytornia / Lokalnie, tylko w     miejscu powstania pożaru / Straży pożarnej- czas dojazdu powyżej 10 min

            k) Jaka jest odległość PSP /OSP od zakładu?

            l) Czy są hydranty wewnętrzne / zewnętrzne

             -  Ile szt.

            -  z jakiego  źródła są zasilane hydranty 

            - czy są aktualne raporty z badania hydrantów

            m) Czy jest basen przeciwpożarowy - jeśli tak to : jaka jest pojemność basenu? jaka jest odległość      od budynku? Czy są nasady ssawne dla straży

            n) czy występuje składowanie odpadów bezpośrednio przy ścianach budynku

            o) Czy powierzchnia zakładu pozwala na zachowanie odległości co najmniej 10 m pomiędzy      składowanymi odpadami (posortowanymi lub do sortowania), a ścianami budynków ?

            p) Czy dostęp do obiektów i składów zapewnia droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni,      umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 31

Brak  PSZOK na terenie Gminy Tarnów Opolski

Pytania do ZADANIA D.

1.Wnioskuję o doprecyzowanie,  iż opcję dodatkowe takie jak: zwrot kosztów leczenie, świadczenia dodatkowe za pobyt w szpitalu, jednorazowe świadczenia za pobyt w szpitali udzielna są 24 godziny na dobę na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32.1

Zamawiający potwierdza, że opcję dodatkowe takie jak: zwrot kosztów leczenie, świadczenia dodatkowe za pobyt w szpitalu, jednorazowe świadczenia za pobyt w szpitali udzielna są 24 godziny na dobę na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Wnioskuję o doprecyzowanie,  iż Strażacy zgłoszeni do bezimiennego ubezpieczenia NNW OSP nie mają ukończonego 67 roku życia.

  ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32.2

 Zamawiający potwierdza, że

Strażacy zgłoszeni do bezimiennego ubezpieczenia NNW OSP nie mają ukończonego 67 roku życia.

3.W ubezpieczeniu NNW imiennym Członków Ochotniczej Straży Pożarnych proszę o potwierdzenie iż:

- zakres ubezpieczenia jest zgodny z ustawą o ochronie przeciwpożarowej;

- rodzaje ubezpieczenia obejmuje wyłącznie następujące świadczenia:

a) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

b) jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego

c) wysokość jednorazowych odszkodowań została określona jako zgodna z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- wypłata świadczenia następstw NW , który wydarzył się Ubezpieczonemu w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej- wyłącznie podczas akcji ratownictwa i ćwiczeń.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32.3-a,b,c

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu NNW imiennym Członków Ochotniczej Straży Pożarnych :

- zakres ubezpieczenia jest zgodny z ustawą o ochronie przeciwpożarowej;

Wysokość odszkodowań - świadczeń  ustala się zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami                 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, na zasadach przewidzianych w art.26 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej    (t.j. Dz.U. 2019  poz. 1372, TEKST JEDNOLITY) Zmiana  S.U oraz wysokości świadczeń zgodnie z obowiązującymi aktualizacjami przeciętnego wynagrodzenia.

Zamawiający potwierdza, że wypłata świadczenia następstw NW , który wydarzył się Ubezpieczonemu w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej następuje  w przypadku kiedy  zdarzenie  miało miejsce wyłącznie podczas akcji: ratownictwa, w tym gaszenia pożarów oraz ćwiczeń.

4. Wnioskuję o wykreślenie z wariantu II ( Ustawowy Strażak ) zapisu – zakres ochrony – także zawał serca lub krwotok śródmózgowy  )

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32.4

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z wariantu II ( Ustawowy Strażak ) zapisu – zakres ochrony – także zawał serca lub krwotok śródmózgowy  )

5. Wnioskuję o zmianę terminu składania ofert z dnia 17-12-2019 na 20-12-2019.  zmiana SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32.5

 Zamawiający zmienia termin składania ofert na 23-12-2019

 

                                                                                                                        

                                                          


Ogłoszenie nr 540268588-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 633912-N-2019
Data: 09/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tarnów Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46-050  Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl, faks 774 644 282.
Adres strony internetowej (url): http://bip.tarnowopolski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 66516400-4
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 66510000-8

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenia mienia 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH; UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU i DEWASTACJI, UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenia mienia 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH; UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU i DEWASTACJI, UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA; UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH
 
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodatkowe kody CPV: 66516400-4


 

 

Ogłoszenie nr 633912-N-2019 z dnia 2019-12-09 r.
 

Gmina Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Gmina Tarnów Opolski
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, Regon 531413283, Krzysztof Mutz-Wójt
Gminny Ośrodek Kultury, 46-050 Tarnów Opolski, Os. Zakładowe 7, Regon 531160497, Ewa Loster -Dyrektor
Gminna Biblioteka Publiczna, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Os. Zakładowe 7, Regon 530581340, Monika Silarska-Dyrektor
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, Regon 004505850, Kierownik Halina Pacholczuk
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Kopernika 10, Regon 000273991 , Małgorzata Gawryś - Zielińska Dyrektor
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, Regon 001193596, Joanna Migoń-Dyrektor
Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, ul. Stefana Batorego 7, Regon 530581392, Dyrektor Anna Nowak
Publiczne Przedszkole w Przyworach, ul. Wiejska 56, Regon 530581400, Monika Cichoń-Dyrektor
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, 46-050 Nakło, ul.Strzelecka 49, Regon 01193604, Anna Piątkowska -Dyrektor
Przedszole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, ul. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski, Regon 530581363, Kinga Patoła- Dyrektor
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski, Regon: 531421288, Emilia Steciów-Dzideczek- Kierownik

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6 , 46-050  Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl, faks 774 644 282.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.tarnowopolski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.tarnowopolski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie w formie papierowej
Adres:
46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
Numer referencyjny: ZPE.271.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU i DEWASTACJI UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA; UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH; UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH; UBEZPIECZENIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ UBEZPIECZAJĄCEGO / UBEZPIECZONEGO LUB BĘDĄCYCH W JEGO POSIADANIU; UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH

II.5) Główny kod CPV: 66516400-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66515100-4
66515400-7
66515000-3
66515000-3
66516100-1
66514110-0
66514110-0
66512100-3
66512100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości nieprzekraczającej 20% zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zakresu zamówienia , o którym mowa w pkt.4.6 na warunkach określonych w ofercie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – Ubezpieczyciele posiadający uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej i prowadzący aktualnie działalność ubezpieczeniową co najmniej w zakresie związanym z przedmiotem niniejszego zamówienia w myśl ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019, poz.381 późni .zm.) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst Dz. U. z 2019r. poz. 2214, tekst jednolity)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten jest spełniony , jeżeli Wykonawca posiada na terenie RP jednostkę organizacyjną prowadzącą likwidację szkód w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem, lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód dotyczących ubezpieczeń objętych zamówieniem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na DRUKACH Nr 1.1. i Nr 1.2.,SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Na DRUKACH Nr 1.1. i Nr 1.2.,SIWZ
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 50,00
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Ubezpieczający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, prócz przesłanek umożliwiających zmianę przewidzianych wprost w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy), również na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy. 4. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 4.1. Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno – prawna działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy, przekształcenie, zmiana lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie / utworzenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego; 4.2. Zachodzi potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego; Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania do niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych z zastrzeżeniem §8 umowy 4.3. Zachodzi konieczność zmiany harmonogramu i terminów płatności składek. 5. Ubezpieczający przewiduje również zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, - możliwość dokonania zmian w sytuacji gdy: 5.1. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia w tym pojazdów na skutek dokonanych inwestycji - konieczność ubezpieczenia nowo nabytych składników mienia lub zwiększenia Sumy Ubezpieczenia w wyniku zwiększenia wartości posiadanego mienia wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia środka trwałego ( zob ; § 4 ust 3 umowy) lub 5.2. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek likwidacji lub zbycia składników mienia przez Ubezpieczającego; 5.3. Zachodzi konieczność dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi objęte umową. 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest możliwa także w przypadku zmiany sposobu oznaczenia lub identyfikacji przedmiotu ubezpieczenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-17, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa zobowiązanie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, jeżeli jej powstanie pozostaje w związku z prowadzeniem ustawowej działalności publicznej lub też zostało spowodowane przez osoby za działania których, Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. 2. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, deliktowa i kontraktowa, z tytułu prowadzonej ustawowej działalności publicznej oraz sprawowania funkcji nadzoru nad jednostkami Ubezpieczającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516400-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 50,00
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenia mienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH; UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU i DEWASTACJI, UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66515000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 50,00
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: UBEZPIECZENIA POJAZDÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie pojazdów będących własnością Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub będących w jego posiadaniu. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje pełny zakres ubezpieczenia OC, NNW, ASS oraz AC
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516100-1, 66514110-0, 66514110-0, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 50,00
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: UBEZPIECZENIE STRAZAKÓW OSP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66512100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 50,00
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

PDFWartosci niematerialne i prawne .PDF
PDFkonto 013.PDF
PDFGR 1-9.PDF
PDFgm tarnów opo 2020 OC scalony.pdf
DOCFormularz ofertowy i oświadczenia.doc
PDFgm tarnów op 2020 sel scalony.pdf
PDFgm tarnów op 2020 pojazdy scalony.pdf
PDFgm tarnów op 2020 og scalony.pdf
PDFgm tarnów op 2020 nnw OSP scalony.pdf
PDFgm tarnów op 2020 kr scalony.pdf
PDF08.3 gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdz V_UMOWA GEN_zadanie C_ 24 m ce.pdf
PDF08.4 gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział V_umowa gen_zadanie D_3 lata.pdf
PDF08.2 gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział V_umowa gen_zadanie A+B_3 lata.pdf
XLS02.3. gmina tarnów op_ubezp 20200_rozdział IV_OC_wniosek_.xls
PDF08.1 gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział V_umowa gen_str tyt.pdf
DOCSIWZ Ubezpieczenia ZPE.271.06.2019.doc