Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.137.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących

Zarządzenie Nr OR 0050.137.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 4 grudnia 2019 roku

 

w sprawie zmian w  planie wydatków i dochodów bieżących

 

Na podstawie art. 257, pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

                                                                                                                           

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę                                                                    21 625,20 zł

 

Dział       852      Pomoc społeczna                                                                                                20 200,00 zł

Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

                            pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

                            oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

                           społecznej                                                                                                        1 200,00 zł

§              2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację           

                           własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

                          powiatowo-gminnych)                                                                                            1 200,00 zł

Rozdział 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

                            ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            11 000,00 zł

§              2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację           

                           własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

                          powiatowo-gminnych)                                                                                         11 000,00 zł

Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej                                                                      180,00 zł

§              2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację           

                           własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

                          powiatowo-gminnych)                                                                                           180,00 zł

Rozdział 85230  Pomoc w zakresie dożywiania                                                               7 820,00 zł

§              2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację           

                           własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

                          powiatowo-gminnych)                                                                                            7 820,00 zł                                                      

Dział        854     Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                    1 425,20 zł

Rozdział  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                1 425,20 zł

§              2030    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację           

                            własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

                           powiatowo-gminnych)                                                                                         1 425,20 zł

 

§ 2

     

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę                                                                  21 625,20 zł 

Dział       852      Pomoc społeczna                                                                                               20 200,00 zł

Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

                            pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

                            oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

                           społecznej                                                                                                        1 200,00 zł

w tym wydatki na zadania statutowe                                                                                          1 200,00 zł

§           4130   Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                1 200,00 zł

Rozdział 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

                            ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            11 000,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            11 000,00 zł

§              3110    Świadczenia społeczne                                                                                    11 000,00 zł

Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej                                                                       180,00 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   180,00 zł

§              4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            180,00 zł

Rozdział 85230  Pomoc w zakresie dożywiania                                                              7 820,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            7 820,00 zł

§              3110    Świadczenia społeczne                                                                                     7 820,00 zł

Dział        854     Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               1 425,20 zł

Rozdział  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym            1 425,20 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            1 425,20 zł

§              3240    Stypendia dla uczniów                                                                                      1 425,20 zł

 

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.bip.tarnowopolski.pl.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.137.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2019
  przez: Aneta Knapik
 • opublikowano:
  10-12-2019 13:25
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 12:29
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 62
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: