Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Projek uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

Projekt z dnia 11.12.2019 r.

Uchwała Nr XIV/          /2019
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XVII/125/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

            Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski

Metryczka
 • wytworzono:
  11-12-2019
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  16-12-2019 08:38
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  16-12-2019 08:40
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 51
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: