Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.140.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących

Zarządzenie Nr OR 0050.140.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 16 grudnia 2019 roku

 

w sprawie zmian w  planie wydatków i dochodów bieżących

 

Na podstawie art. 257, pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

                                                                                                                           

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę                                                                    21 625,20 zł

 

Dział       852      Pomoc społeczna                                                                                                  20 200,00 zł

Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

                            pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

                            oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

                           społecznej                                                                                                          1 200,00 zł

§              2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację           

                           własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

                          powiatowo-gminnych)                                                                                          1 200,00 zł

Rozdział 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

                            ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            11 000,00 zł

§              2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację           

                           własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

                          powiatowo-gminnych)                                                                                        11 000,00 zł

Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej                                                                    180,00 zł

§              2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację           

                           własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

                          powiatowo-gminnych)                                                                                            180,00 zł

Rozdział 85230  Pomoc w zakresie dożywiania                                                              7 820,00 zł

§              2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację           

                           własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

                          powiatowo-gminnych)                                                                                          7 820,00 zł                                                      

Dział        854     Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                1 425,20 zł

Rozdział  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym            1 425,20 zł

§              2030    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację           

                            własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

                           powiatowo-gminnych)                                                                                       1 425,20 zł

 

§ 2

     

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę                                                               21 625,20 zł 

Dział       852      Pomoc społeczna                                                                                             20 200,00 zł

Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

                            pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

                            oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

                           społecznej                                                                                                      1 200,00 zł

w tym wydatki na zadania statutowe                                                                                         1 200,00 zł

§           4130   Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                              1 200,00 zł

Rozdział 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

                            ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            11 000,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             11 000,00 zł

§              3110    Świadczenia społeczne                                                                                     11 000,00 zł

Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej                                                                      180,00 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 180,00 zł

§              4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          180,00 zł

Rozdział 85230  Pomoc w zakresie dożywiania                                                                  7 820,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               7 820,00 zł

§              3110    Świadczenia społeczne                                                                                      7 820,00 zł

Dział        854     Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  1 425,20 zł

Rozdział  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym               1 425,20 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              1 425,20 zł

§              3240    Stypendia dla uczniów                                                                                       1 425,20 zł

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.bip.tarnowopolski.pl.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.140.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących.pdf