Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XIV.109.2019 w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków

Uchwała Nr XIV/109/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia   2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ostateczny termin dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

dr Rudolf Urban

 

 

             Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/109/2019
                     Rady Gminy Tarnów Opolski
                           z dnia 20 grudnia 2019 r.


 

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2019

Nazwa zadania

Kwota w zł

Termin realizacji

Projekt budowy  punktów oświetleniowych na terenie Gminy Tarnów Opolski

20 800,00

30 czerwiec   2020 rok    

 

            

              Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/109/201
                     Rady Gminy Tarnów Opolski
                           z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH  W ROKU  2019

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota  w zł

1

2

3

4

5

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 800,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 800,00

 

 

 

6050

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

20 800,00

                                                          RAZEM

20 800,00

 

 

PDFUchwała.XIV.109.2019 w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków.pdf