Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XIV.112.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uchwała Nr XIV/112/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Tarnów Opolski w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1  Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:

1) za zajęcie pasa drogowego do 20 % szerokości w wysokości - 3,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości w wysokości - 5,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyższej 50% szerokości w wysokości - 8,00 zł;

4) przy zajęciu chodników, poboczy - 3,00 zł.

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót związanych z budową urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę w wysokości 0,20 zł. za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego za każdy dzień zajęcia.

3. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym - 12,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym -  20,00 zł;

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 50,00 zł;

4) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej stawka wynosi - 0,01 zł;

5) w przypadku urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawka wynosi - 20,00 zł.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat:

1) za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego:

a) poza terenem zabudowanym - 0,50 zł;

b) w terenie zabudowanym - 0,50 zł.

2) za 1m2 powierzchni reklamy - 1,00 zł.

§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowegoNr XVIII/109/04 z dnia 31 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004  Nr 42 poz. 1223) oraz Uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego z dnia 28 listopada  2005 r. w  nr XXXII/193/05  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 Nr 2 poz. 34).

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

dr Rudolf Urban

 

 

PDFUchwała.XIV.112.2019w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf