Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XIV.115.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIV/115/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.)  Rada Gminy Tarnów Opolski  uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany brzmienia § 1 pkt 3 lit. b) Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

603,00

989,00

18

25

603,00

989,00

25

31

603,00

989,00

31

 

1520,00

2085,00

TRZY OSIE

12

40

1341,00

1854,00

40

 

1854,00

2742,00

.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały wskazanej w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XIV.115.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.pdf