Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

                                                                  Uchwała XV/…./2020                                      P R O J  E K T

         Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza   się zmiany  w  uchwale  budżetowej  Nr  XIV/108/2019     Rady   Gminy    Tarnów Opolski  z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok.

§ 2

Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy wynosi 337 073,00 zł. Źródłem pokrycia   deficytu są  przychody z tytułu   wolnych środków.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 6

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.pdf