Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2020 r. - oferty cenowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski

 Tarnów Opolski, 24.01.2020 r.    
                                                                                             

                                                                         

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
( w celu rozeznania rynku)

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem na jego podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (dalej decyzja ZRID), dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O” w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

1. Zamawiający 

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
NIP: 9910462831

 

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem na jego podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (dalej decyzja ZRiD), dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O” które jest realizowane w oparciu o projekt pn.: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.

 

3. Zakres zadania
 

Zakres zadania określa załączony program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) . Niemniej jednak wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że przyjęte w nim rozwiązania z uwagi na zmianę przepisów bądź wytycznych projektowych mogą ulec zmianie. Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu należy traktować jako minimalne określone przez Zamawiającego.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji oraz danych dla potrzeb wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O”.  Inwestycja realizowana będzie w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu stanową ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i współczesną wiedzą techniczną oraz zapewnić uzyskanie ostatecznych decyzji umożliwiających wykonanie planowanej inwestycji.

 

4. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

 1. prace geodezyjne:
  1. opracowanie mapy do celów projektowych,
  2. wykonanie podziału działek,
  3. stabilizacja granic pasa drogowego.
 2. prace projektowe:
  1. opracowanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (lub innej decyzji umożliwiającej realizację inwestycji) W razie konieczności uzyskanie odstępstw od warunków technicznych. Do jednostki projektowej należy również  opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą jak wyżej (dalej decyzja ZRID) wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami i uzgodnieniami.
  2. opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż oraz opracowań towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych.
  3. sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,
  4. sporządzenie planu dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
  5. opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  6. opisu przedmiotu zamówienia
  7. opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót),
  8. w razie konieczności, wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie z ustawą dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  9. w razie konieczności, wykonawca jest zobowiązany opracować operat wodno – prawny i uzyskać pozwolenie wodno – prawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
  10. wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu,
  11. wykonanie badań gruntu – odwierty (w razie konieczności),
  12. opracowania innych elementów niezbędnych do realizacji zadania oraz uzyskania pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu.
 3. udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy robót realizowanych w oparciu o ww. dokumentację projektową, w tym przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedmiotowego przedsięwzięcia;
 4. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą.
 5. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych prac niezbędnych do wykonania zamówienia a nie ujętych w programie funkcjonalno – użytkowym.

 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany, zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z zachowaniem następujących terminów:

 1. Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia:

a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: 

 do 14 września 2020 r.

b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: 28 grudnia 2020 r.

 1. Szacuje się, iż całkowity termin wykonania przedmiotu zamówienia wyniesie 23 miesiące. Na okres ten składa się:
 1. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wg. terminów podanych w ppkt I)
 2. udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych: 1 miesiąc
 3. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą: 10 miesięcy.
 1. Terminy, o których mowa w ppkt II lit. a, b, c mogą nie następować bezpośrednio po sobie.
 2. Terminy określone w ppkt II lit. b, c są terminami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w przypadku przedłużenia zakładanego czasu trwania procedury przetargowej prowadzonej w celu wyłonienia wykonawcy robót lub przedłużenia realizacji tychże robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Oznacza to, iż okres 23 miesięcy jest także okresem szacunkowym.

Za datę zakończenia wykonywania dokumentacji a także uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanej zgodnie z umową dokumentacji i uzyskanej decyzji ZRID.

6. Płatności

Za wykonanie części projektowej Zamawiający dopuszcza wystawienie dwóch faktur:

 1. pierwsza faktura, wystawiona po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami do uzyskania decyzji ZRID, płatna będzie w wysokości 70 % wynagrodzenia umownego brutto.
 2. druga faktura, wystawiona po uzyskaniu decyzji ZRID i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego pozostałych elementów projektu w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

 

7. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie m.in. do:

 

 • przygotowania odpowiednich dokumentów formalno – prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia dla wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającemu,
 • opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz organowi zarządzającemu ruchem projektu docelowej organizacji,
 • dokonania podziału działek przez, które przebiega inwestycja. 
 • dokonania stabilizacji granic po podziale działek,

 

8. Forma przekazania dokumentacji

Dokumentację należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy:

 • Projekt budowlany – 5 egz.
 • Projekt wykonawczy – 3 egz.
 • Przedmiary robot oraz kosztorysy– 2 egz.
 • Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot – 2 egz.
 • Zatwierdzone projekty podziału działek – 5 egz.,
 • Inne opracowania niezbędne do realizacji robot (np. operat wodnoprawny, projekt organizacji ruchu) – 2 egz.

 

Cała dokumentacja ma być przekazana również w wersji elektronicznej jako *pdf na odpowiednim nośniku (CD).

 

9. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej

 

 • Wszystkie niezbędne materiały w tym mapę do celów projektowych, warunki techniczne, uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
   
 • Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamówienia i akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych. Przed złożeniem dokumentacji projektowej we właściwym urzędzie, należy dokumentację techniczną uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy.
 • Projekty należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji oddzielnie dla każdej branży. Projekty powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.
   
 • Wykonawca przedkłada jako załącznik do umowy wstępny opis planowanych robót zgodny z wymogami niniejszego programu harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji
   
 • Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
   
 • Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.
   
 • Projekt należy uzgodnić z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami, należy uzyskać warunki techniczne dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegającej na trasie projektowanego drogi. Na etapie opracowania programu stwierdzono kolizję z sieciami uzbrojenia terenu.
   
 • Pełna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją należy do zadań Wykonawcy
   
 • Po przeprowadzeniu inwentaryzacji należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, na podstawie tych wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury warunki techniczne na usunięcie przedmiotowych kolizji.
   
 • Uzyskane warunki techniczne należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazać wraz z opinią projektanta Zamawiającemu, a po uzyskaniu akceptacji opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji robot
   
 • W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązków zawarcia umów regulacyjnych wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty.
   
 • Opracowane projekty techniczne powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych.
   
 • Należy uwzględnić wszystkie wymagania podane przez właścicieli i zarządców sieci oraz Zamawiającego w zakresie niezbędnej przebudowy, budowy lub wymiany oraz rodzajów materiałów przewidzianych do wbudowania.
   
 • Zgodnie z zapisami Art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych projektowane obiekty budowlanych powinny być dostosowane do potrzeb wszystkich  użytkowników, w tym  do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W związku z powyższym w uzgodnieniu z Zamawiającym w projekcie należy uwzględnić odpowiednie rozwiązania projektowe m. in.: płyty integracyjne (np. na przejściach dla pieszych i peronach) itp.
   
 • Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

 

10. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
 • Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
 • Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający uzna warunki za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.

 

 

11. Kryterium oceny ofert

 

Kryteriami oceny ofert są:

 • cena – 60%
 • okres gwarancji i rękojmi – 40 %

Wartość punktów danej oferty Zamawiający wyznaczy w oparciu o wzór:

On = (Cmin/Cn)*60 pkt + OGn

Gdzie:

On - ilość punktów uzyskana przez n-tego wykonawcę, którego oferta podlega ocenie.

Cmin – cena najniższa podana przez wykonawców, którzy złożyli ważne oferty.

Cn – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę ustalona w oparciu o wypełniony formularz oferty.

OGn – ilość punktów uzyskanych przez n-tego wykonawcę w wyniku oceny kryterium okres gwarancji i rękojmi.

Termin „okres gwarancji i rękojmi” - OGn, jest terminem, którego początek biegnie od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i może wynosić: 3 lata, 4 lata, 5 lat.

Ocena kryterium okres gwarancji i rękojmi wykonania zadania dokonana zostanie w skali od 0 do 20 punktów, przy czym wartość punktowa może wynosić:

 1. okres gwarancji i rękojmi 3 lata – 0 pkt
 2. okres gwarancji i rękojmi 4 lata – 20 pkt
 3. okres gwarancji i rękojmi 5 lat – 40 pkt

 

 

12. Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na budowę ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O”

 

13. Termin złożenia oferty.

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ug@tarnowopolski.pl, faksem na nr 77 46 44 282, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, (sekretariat) do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 10.00.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

W załączeniu klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z pozyskiwaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

                                                                           -/.../-
z up. Wójta Gminy Tarnów Opolski
Sekretarz Gminy
Czesław Bargiel

 

 

 

Załączniki:

- Program funkcjonalno-użytkowy
PDFPFU.pdf

- Formularz ofertowy
DOCFormularz ofertowy.doc

- Klauzura informacyjna RODO
DOCXKlauzula informacyjna do klientów Urzedu Gminy w Tarnowie Opolskim.docx

 

PDFPlan zagospodarowania terenu 1.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu 2.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu 3.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu 4.pdf
DOCXPlan postepowań o udzielenie zamówienia na 2020 rok.docx