Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.154.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr OR.0050.154.2020
W Ó J T A  G M I N Y  T A R N Ó W  O P O L S K I

z dnia   27 stycznia  2020 r.

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia  w  drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

                  

                

               Na podstawie art.30 ust 1i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Gminnym (Dz.U z 2019 r.  poz.1815 ze zm) oraz art.35 i art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2019 r. poz.1924 ze.zm)

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza , co następuje :

 

                                                                      § 1

 

Ogłasza się wykaz na  zbycie w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego  w miejscowości  Przywory, wykaz ten stanowi integralną część niniejszego zarządzenia

 

                                                                     § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej.

 

                                                                    § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.154.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf