Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XV.116.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 Uchwała Nr XV/116/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
 

§ 1.

 Zmienia się uchwałę   Nr XIV/107/2019   Rady    Gminy   Tarnów   Opolski   z   dnia 20 grudnia  2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.

1. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023  stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
-/.../-
Rudolf Urban

PDFUchwała.XV.116.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf