Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XV.118.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.III.4131.1.32.2020.CW Wojewody Opolskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/118/2020.pdf


 

Uchwała Nr XV/118/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 19 ust. 3-6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 6 września 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 78, poz. 2374).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
-/.../-

Rudolf Urban

 

h(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-49208649-3', 'bip.tarnowopolski.pl'); ga('send', 'pageview');