Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.162.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

Zarządzenie nr  OR.0050.162.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

 

 

Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2018 r., poz. 994,1000,1349 i 1432), oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego i OC.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, stronie Organizacji Pozarządowych www.ngo.tarnowopolski.pl, a także w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.
 

§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.162.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2020
  przez: Janusz Borowiak
 • opublikowano:
  30-01-2020 14:08
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  06-02-2020 08:54
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 80
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: