Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XIV-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 20 grudnia 2019 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2019
z czternastej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski

odbytej w dniu 20 grudnia 2019 r.

 

 

Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 9:00.

W sesji udział wzięli radni:

 1. Czech Jan,
 2. Dyga Szymon,
 3. Gebauer Anna,
 4. Halupczok Krzysztof,
 5. Klama Andrzej.
 6. Kobienia Alfred,
 7. Mateja Andrzej.
 8. Okos Teodor,
 9. Urban Rudolf,
 10. Schreiber Waldemar,
 11. Szymik Ewa,
 12. Wacławczyk Michał,
 13. Wilk Waldemar,
 14. Woszek Joanna,
 15. Zmuda Rafał.

Stanowi to 100% frekwencji.
Radny Rafał Zmuda przyszedł o godz. 9:20.
Radny Jan Czech opuścił salę o godz. 10.50.
Ponadto w sesji udział wzięli:

 1. Krzysztof Mutz - Wójt Gminy.
 2. Magdalena Chudowska – Zastępca Wójta.
 3. Aneta Knapik– Skarbnik Gminy.
 4. Czesław Bargiel – Sekretarz Gminy.
 5. Bartosz Gierłach – Radca Prawny.
 6. dr Paweł Ogorek – Przedstawiciel mieszkańców ulicy Ogórkowej w Tarnowie Opolskim.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  sesji odbytej w dniu 25 listopada 2019 r.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy;
  2.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  3. odczytanie opinii i wniosków Komisji stałych Rady Gminy;
  4.wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii i wniosków poszczególnych Komisji;
  5. debata nad projektem budżetu;
  6. podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy;
  7. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  8. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok.

8. Podejmowanie uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków;
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2020 r.;
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski.

10. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy.
11. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek formalny Wójta o ujęcie w  porządku obrad projektów uchwał:
- w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski;
- w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego;
- w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ujęcie w porządku obrad dodatkowej uchwały.
W obecności 14 radnych za ujęciem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 14 radnych.
W obecności 14 radnych porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z  sesji odbytej w dniu 25 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
W obecności 14 radnych za przyjęciem protokołu nr XIII/2019 głosowało 14 radnych.
Protokół nr XIII/2019 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami:

- wpłynęła kartka z życzeniami świątecznymi od pracowników Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim,
- wpłynęły życzenia świąteczne Starosty Opolskiego Pana Henryka Lakwy i Wicestarosty Pani Leonardy Płoszaj,
- wpłynęło zawiadomienie o terminie rozprawy sądowej dotyczącej skargi kasacyjnej,
- wpłynął, do wiadomości radnych, wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedzią z Urzędu Gminy w sprawie stanowiska w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,
- wpłynęło zaproszenie do przystąpienia do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. Rada Gminy nie podjęła stanowiska w przedmiotowym zakresie,
- wpłynęła informacja radnego Teodora Okosa w sprawie złożonego wniosku do Marszałka Województwa Opolskiego z podpisami 257 mieszkańców nt. budowy obwodnicy Przywór i Grotowic w ciągu drogi wojewódzkiej 423 lub pomiaru odcinkowego prędkości,
- wpłynęła odpowiedź z Urzędu Gminy na pismo mieszkańca w sprawie rozbudowy kanalizacji przy ulicy Leśnej w Kosorowicach,
- wpłynęła Uchwała nr XIX/366/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Opola w sprawie planowanej likwidacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Sp. z.o.o. w Opolu”,
- wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, która została rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji i poddana zostanie pod głosowanie przy podejmowaniu uchwał na dzisiejszej sesji,
- wpłynęło pismo Pani Poseł Katarzyny Czochara w sprawie ujęcia pod eksploatację złoża kruszywa naturalnego „Miedziana – Przywory” udokumentowanego przez Spółdzielnię Pracy Surowców Mineralnych w Opolu,
- wpłynęła skarga Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu na działanie Wójta Gminy Tarnów Opolski, która została przekazana przez Przewodniczącego Rady Gminy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia. Głos zabrał Pan Wójt.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy chcieliby odnieść się do przedstawionej korespondencji. Radni nie zabrali głosu.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

Na wstępie Pan Wójt podkreślił, że na dzisiejszej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok w związku z czym przywitał przedstawiciela mieszkańców ulicy Ogórkowej w Tarnowie Opolskim i zwrócił się do radnych by wysłuchali historię i stan w/w drogi.

- Wójt poinformował, że postara się przedstawić mieszkańcom projekt ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Księdza Klimasa w Tarnowie Opolskim, który został już złożony i zatwierdzony w związku z czym, jeżeli pojawiłyby się jakieś sugestie to nie ma zbyt dużej możliwości wprowadzenia zmian, gdyż Gmina chce realizować projekt. Opracowany został również program funkcjonalno-użytkowy ulicy Nakielskiej, która jest inwestycją konieczną i długotrwałą, poprzez podział i wykup działek, ale zdecydowanie poprawi ciąg komunikacyjny i bezpieczeństwo pomiędzy Nakłem a Tarnowem Opolskim.

- Wójt Gminy przedstawił pokrótce najpotrzebniejsze inwestycje i wydatki w gminie. Zwrócił się do radnych z podziękowaniami za rozsądny obfity rok i spokojną współpracę oraz do pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i mieszkańców gminy z podziękowaniami za wyrozumiałość i złożył życzenia noworoczne.

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania Wójta Gminy a mieszkaniec ulicy Ogórkowej zabrał głos podczas debaty nad projektem budżetu.
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy:
Uchwała Nr XIII/98/2019w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
- w trakcie realizacji.
Uchwała Nr XIII/99/2019  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;
- w trakcie realizacji. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  03.12.2019 r. poz. 3706.
Uchwała Nr XIII/100/2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- Obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  27.11.2019 r. poz. 3607.
Uchwała Nr XIII/101/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
- Obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  29.11.2019 r. poz. 3657.
Uchwała Nr XIII/102/2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku;
- Obowiązuje.
Uchwała Nr XIII/103/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku;
- w trakcie realizacji.
Uchwała Nr XIII/104/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku;
- w trakcie realizacji.
Uchwała Nr XIII/105/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych;
- w trakcie realizacji.
Uchwała Nr XIII/106/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło.
- w trakcie realizacji.

Ad. 6

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska wysunęła:
Wniosek nr 30/2019 o przygotowanie banerów informujących, o tym, że Gmina Tarnów Opolski posiada jedne z najniższych stawek podatku od środków transportowych w kraju i umieszczenie w/w banerów przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie gminy oraz wnioskuje
o rozpowszechnienie informacji w mediach społecznościowych w terminie realizacji do 6 grudnia 2019 r.

W obecnym budżecie brak kwoty na w/w banner. Referat zamówień publicznych i promocji wnioskować będzie o udostepnienie środków niezbędnych do zakupu banneru w przyszłym roku budżetowym, tj. w styczniu 2020 r. Informacja na stronę Urzędu Gminy oraz na Facebooka sołectw zostanie przygotowana do 31 grudnia.

Komisja Społeczno-Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  wysunęła wniosek nr 21/2019 o przycięcie koron drzew przy ulicy Opolskiej 36 w miejscowości Walidrogi, które stwarzają zagrożenie powodując liczne awarie i przerwy w dostawie prądu.

Wystosowano pismo do właściciela posesji. Brak odpowiedzi.

Radny Andrzej Mateja złożył wniosek o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z prośbą o wysłanie informacji: jaki jest zakres projektu budowy chodnika w miejscowości Raszowa przy drodze 1712 O objęty dokumentacją projektową oraz podanie terminów realizacji kolejnych etapów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu poinformował. że obecnie trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy IV, a zarazem ostatniego etapu inwestycji pn.:”Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712O w m. Raszowa”. Inwestycja rozpoczęta w 2017 roku i obejmuje odc. ul. Opolskiej od posesji nr 12a do skrzyżowania z ul. Nakielską, planuje się zakończyć do 19 czerwca 2020 r.

Ewa Szymik złożyła wniosek o aktualizację uchwały z 2003 roku  w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski.

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania  lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tarnów Opolski jest obecnie w przygotowaniu.  Projekt uchwały dotyczy aktu prawa miejscowego i wobec powyższego wymaga konsultacji z podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwała zostanie przedstawiona na kolejnych posiedzeniach komisji  stałych Rady Gminy.

Wójt Gminy  złożył wniosek o opublikowanie na stronie internetowej gminy koncepcji rozbudowy ulicy Nakielskiej w Tarnowie Opolskim.

Informacja na temat zadania została umieszczona na stronie internetowej gminy. Bardziej szczegółowo z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, w pokoju nr 3 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Radna Anna Gebauer zwróciła się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej gminy wizualizacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Tarnowie Opolskim wzdłuż ulicy Księdza Klimasa w kierunku ronda.

Informacja na temat zadania została umieszczona na stronie internetowej gminy. Bardziej szczegółowo z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, w pokoju nr 3 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy złożył wniosek o wystosowanie pisma do Wodociągów i Kanalizacji w Opolu o przedstawienie projektów na wykonanie kanalizacji w miejscowościach Raszowa i Walidrogi.

Wystosowano pismo 27 listopada 2019 r. do dziś nie otrzymano odpowiedzi.

Wójt Gminy  wnioskuje o zweryfikowanie ilości niewymienionych lamp i jaki byłby koszt wymiany wszystkich na „ledowe” w ramach oszczędności.

Koszt wymiany  865 opraw oświetleniowych, na oprawy LED  szacunkowo wyniesie
1 124 500,00 zł. Słupy oświetleniowe są własnością  Firmy TAURON Opole, więc należy uzyskać zgodę na wykonanie przedmiotowej  inwestycji.

Anna Gebauer prosi o interwencję w sprawie zastoiska wody na wysokości banku przy ulicy Św. Jacka w Tarnowie Opolskim.

Wystosowano pismo 28 listopada 2019 r. do ZDP w Opolu. Do dziś nie otrzymano odpowiedzi.

Radna Ewa Szymik prosi o interwencję, gdyż odpady znajdujące się przy rondzie w Przyworach nadal nie zostały wywiezione.

Przeprowadzono wizję w terenie podczas której stwierdzono, że odpady zostały usunięte. Ponadto przeprowadzono rozmowę telefoniczną z pracownikiem firmy, która zeskładowała odpady, z prośbą o zaprzestanie prowadzenia takich praktyk. Jednocześnie pouczono o obowiązujących przepisach prawa w zakresie składowania odpadów niebezpiecznych.

Radny Krzysztof Halupczok: rozważyć możliwość montażu barierki przed wjazdem do lasu
w Miedzianej na przedłużeniu ulicy Leszczynowej, gdyż w tym miejscu wyrzucane są śmieci.

Wystosowano pismo 28 listopada 2019 r. do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie. Brak odpowiedzi.

Radny Waldemar Wilk: zastanowić się i  poszukać możliwości na dofinansowanie zainstalowania ogniw fotowoltaicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Tarnowie Opolskim, gdyż roczny koszt zużycia energii jest bardzo wysoki.

Informuję, że nie ma możliwości instalacji ogniw fotowoltaicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Tarnowie Opolskim. W 2017 r. pozyskano dofinansowanie z RPO WO na całkowitą termomodernizację szkoły. Dopiero po okresie trwałości projektu (okres 5-ciu lat) można zastanowić się nad instalowaniem paneli fotowoltaicznych.

Rudolf Urban zawnioskował, by rozważyć możliwość kontroli smogowej na terenie Gminy Tarnów Opolski za pomocą dronu w celu zbadania jakości opału.

W przypadku zgłoszeń w sprawie spalania odpadów w domowych kotłowniach podejmowane są działania kontrolne oraz edukacyjne na miejscu zgłoszenia zdarzenia. Podjęte zostały również działania polegające na edukacji mieszkańców o sposobie efektywnego oraz „bez dymowego” palenia w piecu, poprzez rozpropagowanie ulotek oraz zamieszczenie informacji w gminnej gazetce. Na podstawie rozeznania cen na rynku, należałoby zabezpieczyć kwotę ok. 100 000 złotych na zakup drona z wyposażeniem oraz zabezpieczyć środki na obsługę.

Ad. 7.

Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy;

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał w skrócie projekt budżetu Gminy na 2020 rok wraz
z planem zadań inwestycyjnych. Głos zabrał Wójt Gminy.

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił:

- uchwałę nr 587/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski - opinia jest pozytywna,

- uchwałę nr 585/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2020 r. - opinia jest pozytywna,

- uchwałę nr 586/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2020 r. - opinia jest pozytywna.

 1. odczytanie opinii i wniosków Komisji stałych Rady Gminy;

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy na posiedzeniach złożyły wnioski i opinie do projektu budżetu gminy na rok 2020, m.in. o dokonanie zmian
w planie zadań inwestycyjnych i przesunięcia środków finansowych.

Radni otrzymali informację na e-maila.

 1. wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii
  i wniosków poszczególnych Komisji;

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił autopoprawkę Wójta Gminy do projektu budżetu gminy na rok 2020 i oddał głos Panu Wójtowi, który podkreślił, że starał się zaproponować budżet tak, by go wykonać, uwzględniając uzyskanie środków zewnętrznych, a przede wszystkim przeanalizowane wnioski radnych.

 1. debata nad projektem budżetu;

Przewodniczący Rady Gminy otworzył debatę nad II wersją projektu budżetu i w pierwszej kolejności oddał głos przedstawicielowi mieszkańców ulicy Ogórkowej w Tarnowie Opolskim, który na wstępie opisał historię wspomnianej drogi oraz zwrócił się z apelem i prośbą do Rady Gminy o uwzględnienie proponowanego budżetu gminy na 2020 rok i rozpoczęcie I etapu przebudowy drogi.
W dyskusji głos zabrali radni:
Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban oraz Wójt. Tematem dyskusji stał się m.in. temat propozycji budowy PSZOKu w okolicach ulicy Ogórkowej w Tarnowie Opolskim, budowa kanalizacji w miejscowości Raszowa i Walidrogi oraz zakończenie dalszej części budowy kanalizacji w pozostałych sołectwach.

 1. podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy;

Przewodniczący Rady Gminy podsumował dyskusję na temat budżetu gminy na 2020 r. i stwierdził, że radni zgodzili się co do inwestycji przebudowy ulicy Ogórkowej w kilku etapach oraz potrzeb budowy kanalizacji w miejscowości Raszowa i Walidrogi oraz rozbudowy w pozostałych miejscowościach.

 1. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie II wersję projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
W obecności 15 radnych uchwała Nr XIV/107/2019 została podjęta jednogłośnie

 1. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok;

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie II wersję projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok uwzględniając autopoprawkę Wójta Gminy do projektu oraz opinie i wnioski Komisji Stałych.
W obecności 15 radnych uchwała Nr XIV/108/2019 została podjęta jednogłośnie.

Ad.8

Podejmowanie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot  wydatków;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/109/2019została podjęta jednogłośnie.

2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/110/2019 została podjęta jednogłośnie.

3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/111/2019 została podjęta jednogłośnie.

4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/112/2019 została podjęta jednogłośnie.

5) Projekt uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/113/2019 została podjęta jednogłośnie.

6) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/114/2019 została podjęta jednogłośnie.

7) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/115/2019 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę.

Ad.9.

Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski;

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt planu pracy na 2020 rok.
Po stwierdzeniu, że radni nie mają uwag poddał plan pod głosowanie.
W obecności 15 radnych plan pracy został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 10.

Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy;

1) plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów w obecności 15 został przyjęty jednogłośnie.

2) plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w obecności 15 radnych został przyjęty jednogłośnie;

3) plan pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w obecności 15 radnych został przyjęty jednogłośnie;

4) plan pracy Komisji Rewizyjnej w obecności 15 radnych został przyjęty jednogłośnie;

5) plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w obecności 15 radnych został przyjęty jednogłośnie.

Ad.11

Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;

Wszystkie Komisje opracowały Plan Pracy Komisji na 2020 rok i dokonały analizy Planu Pracy Rady Gminy na 2020 rok.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów  na posiedzeniu w dniu 3 grudnia br. rozważyła projekty uchwał pod obrady Rady Gminy i wysunęła wniosek nr 5/2019 o zwrócenie się do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim  z prośbą o przedstawienie wykazu imprez gminnych zaplanowanych na 2020 rok wraz z kosztami.
W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie;

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu3 grudnia br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy i wysunęła następujące wnioski:

Wniosek nr 31/2019  w razie uzyskania wszelkich zezwoleń na budowę studni ujęć wody w Raszowej komisja wnioskuje o jak najszybsze zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania.
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 1 głos wstrzymujący. wniosek został przyjęty większością głosów.

Wniosek nr 32/2019 zaprosić przedstawiciela firmy Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. na posiedzenie Komisji Rolnictwa w celu udzielenia informacji radnym na temat zalewania terenów pokopalnianych na terenie gminy Tarnów Opolski.
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 1 głos wstrzymujący. wniosek został przyjęty większością głosów.

Wniosek nr 33/2019 o rozważenie opracowania operatu wodno-prawnego w celu zagospodarowania wody z rzeki Struga.
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 głosy wstrzymujące. wniosek został przyjęty większością głosów.
Wywiązała się dyskusja w sprawie wniosków Komisji Rolnictwa. Przed głosowaniem głos zabrali: Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Wójt Gminy

Komisja Społeczno-Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  na posiedzeniu w dniu 4 grudnia br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. Rozpatrując sprawy bieżące komisja nie wysunęła żadnych wniosków.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. rozpatrzyła petycję w przedmiocie zmiany prawa miejscowego. Komisja nie wysunęła wniosków.

Ad. 12

Interpelacje i zapytania radnych;

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad. 13

Wolne wnioski i informacje;

Radny Teodor Okos poinformował, że złożył wniosek do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie budowy obwodnicy Przywór i Grotowic w ciągu drogi wojewódzkiej 423 lub pomiaru odcinkowego prędkości i czeka na odpowiedź. Radny zwrócił się do Pana Wójta w sprawie kubłów na śmieci przy Fili GOKu w Miedzianej oraz poruszył temat planu działań w sprawie występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń |(ASF).

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi.

Ad. 14

Zakończenie sesji;

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 11:00 życząc wszystkim pogodnych Świąt Bożonarodzeniowych i szczęśliwego Nowego Roku.
Integralną część protokołu stanowi nagranie z obrad sesji Rady Gminy Tarnów Opolski znajdujące się w aktach ORR.0002.12.2019.
Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu nr XIV/2019.

 

 

Na tym protokół zakończono.                                                         

Protokołowała: Jolanta Bioły                        

                                                                                             

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                   

                                                                                                          Rudolf Urban

 

Imienny wykaz głosowań radnych

Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XIV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

 

 

Głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie projektów uchwał do porządku obrad (09:15)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Jan Czech, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Szymon Dyga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Rafał Zmuda

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach (09:15)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Jan Czech, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Szymon Dyga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Rafał Zmuda

Przyjęcie protokołu nr XIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. (09:16)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Jan Czech, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Rafał Zmuda

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; (10:15)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Jan Czech, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok (10:15)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Teodor Okos, Anna Gebauer, Ewa Szymik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków; (10:26)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Jan Czech, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2020 r.; (10:27)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Teodor Okos, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; (10:27)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (10:28)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Alfred Kobienia

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski; (10:29)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Jan Czech, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego (10:30)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Jan Czech, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (10:31)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Ewa Szymik, Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Jan Czech, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad zatwierdzeniem planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok (10:32)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Jan Czech, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Rafał Zmuda

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad zatwierdzeniem plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów na 2020 rok (10:36)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Jan Czech, Anna Gebauer, Teodor Okos, Alfred Kobienia

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad zatwierdzeniem plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na 2020 rok (10:39)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Jan Czech, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad zatwierdzeniem planu pracy Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2020 rok (10:41)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Andrzej Klama

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad zatwierdzeniem plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (10:43)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Teodor Okos, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad zatwierdzeniem plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok (10:44)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Teodor Okos, Waldemar Schreiber

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 5/2019 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów (10:45)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Jan Czech, Andrzej Klama

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 31/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:54)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Jan Czech, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Andrzej Mateja

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Anna Gebauer

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 32/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:55)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Rudolf Urban

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jan Czech

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 33/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:55)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Jan Czech, Teodor Okos

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

PDFProtokół nr XIV-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji RG 20.12.19.pdf