Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym

                                                                                                                                                                            PROJEKT
UCHWAŁA NR XVI/……../2020

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 24 lutego 2020 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 10a pkt 1) oraz art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W uchwale NR XXVI/185/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym, § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3. Określa się jednostki organizacyjne obsługiwane przez Biuro Obsługi Oświaty

Samorządowej w Tarnowie Opolskim:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim;
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich;
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle;
  4. Przedszkole Publiczne w Przyworach;
  5. Przedszkole Publiczne w Kosorowicach;
  6. Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim.”.

2. Pozostałe postanowienia uchwały wskazanej w ust. 1 pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr  XXXIX/299/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym.pdf