Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

                                                                                                              Projekt z dnia ………

Uchwała Nr XVI/…./2020
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 24 lutego 2020 r.

 

 

 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f,, art. 44,  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski.
 

§ 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zleca sprawienie pogrzebu podmiotom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.


§ 3. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy uwzględnieniu miejsca zamieszkania zmarłego.


§ 4. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

  1. formalności związane ze zgonem i pogrzebem ( w tym między innymi uzyskanie aktu zgonu, wykup miejsca pochówku);
  2. zakup trumny lub urny wraz z wyposażeniem ( w tym: krzyża, tabliczki imiennej);
  3. przygotowanie zwłok do pochówku;
  4. pokrycie kosztu przechowywania zwłok;
  5. pokrycie kosztu transportu zwłok do miejsca pochówku;
  6. wykopanie i uformowanie grobu;
  7. obsługę przy pogrzebie;
  8. koszty kremacji;
  9. inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.


§ 5. Płatność kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez podmiot któremu pochówek został zlecony.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.


§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

PDFProjekt uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski.pdf