Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.

                                                                                                                             Projekt
  Uchwała Nr …../…./2020

Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia ………  2020 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2020 r.”  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

                           Przewodniczący Rady Gminy
                              /-/ Rudolf Urban

 

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2020
  przez: Anna Sekula
 • opublikowano:
  17-02-2020 11:17
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  18-02-2020 09:11
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 85
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: