Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap III

PROJEKT

Uchwałą Nr XVI/…./2020  
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia  24 lutego 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.  „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III”

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 12 oraz 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Partnerstwa i zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Opolskim dot. realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III”, który współfinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne, poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.

§ 2. 1. Liderem Partnerstwa oraz Wnioskodawcą projektu będzie Powiat Opolski, z siedzibą w Opolu przy ulicy 1 Maja 29.

2. Partnerem współrealizującym projekt będzie Gmina Tarnów Opolski .

3. Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone w porozumieniu między partnerami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                                       /.../ Rudolf Urban

 

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap III.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2020
  przez: Dominika Urbańczyk
 • opublikowano:
  17-02-2020 11:18
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  21-02-2020 09:29
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 32
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: