Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XV/2020 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 27 stycznia 2020 r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2020
z piętnastej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski
odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r.

 

Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 9:00.
W sesji udział wzięli radni:

 1. Czech Jan.
 2. Dyga Szymon.
 3. Gebauer Anna.
 4. Halupczok Krzysztof.
 5. Klama Andrzej.
 6. Kobienia Alfred.
 7. Mateja Andrzej.
 8. Okos Teodor.
 9. Urban Rudolf.
 10. Schreiber Waldemar.
 11. Szymik Ewa.
 12. Wacławczyk Michał.
 13. Wilk Waldemar.
 14. Woszek Joanna.
 15. Zmuda Rafał.

Stanowi to 100% frekwencji.
Ponadto w sesji udział wzięli:

 1. Mutz Krzysztof - Wójt Gminy.
 2. Chudowska Magdalena– Zastępca Wójta Gminy.
 3. KnapikAneta - Skarbnik Gminy.
 4. Bargiel Czesław– Sekretarz Gminy
 5. Gierłach Bartosz - Radca Prawny.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Radny Jan Czech opuścił salę o godz.  10:45.

Ad. 2

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z  obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2019 r.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
 5. Podejmowanie uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;
  3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski;
  4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  5) Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
  6) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim;
  7) Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski;
  8) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;
  9) Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;

8.   Przedstawienie frekwencji radnych na sesjach w 2019 r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za 2019 r.
10.  Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do przybyłych gości, mianowicie do Pana Jerzego Dryji, Prezesa Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu, który zwrócił się z prośbą o zabranie głosu. Przewodniczący poinformował, że głos odda w punkcie 4 porządku obrad.
W obecności 15 radnych porządek przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z  obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do biura rady nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi do protokołu w związku z czym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
W obecności 15 radnych za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych.
Protokoły nr XIV/2019 został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy w pierwszej kolejności przywitał Pana Jerzego Dryja Prezesa Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu, po czym oddał mu głos. Prezes odczytał oświadczenie, które stanowi załącznik do protokołu i zwrócił się do Przewodniczącego Rady o zabranie głosu jeszcze na 5 minut. Przewodniczący podkreślił, iż dzisiejsza sesja nie jest tematem uchwalania studium zagospodarowania przestrzennego ale odniósł się do radnych i Wójta Gminy, czy chcieliby się ustosunkować do przedstawionego oświadczenia. W związku z tym, iż nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady kontynuował posiedzenie.
Przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy:
- wpłynęło pismo, do wiadomości Rady Gminy, od mieszkańców Tarnowa Opolskiego w sprawie budowy kanalizacji przy ulicy Sienkiewicza. Przewodniczący odniósł się do pisma i stwierdził, że nie zna treści sprawy ani terminu kiedy wpłynął wniosek. Stwierdził, że  Rada Gminy nie ustosunkowała się do wniosku gdyż był częścią budżetu, natomiast należy go sprawdzić  i przygotować odpowiedź,
- wpłynęło pismo firmy Kost-Bet skierowane do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie podjęcia interwencji, która zapewni dalsze funkcjonowanie Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu,
- wpłynęła Uchwała nr 738/2019  z dnia  15 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej,
- wpłynęła Uchwała nr 712/2019 z dnia 15 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

- wpłynęło pismo Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu z prośbą o podanie terminów posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy. Spółdzielnia została poinformowana
o terminach.
- wpłynęło pismo z Zarządu Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu do Przewodniczącego Rady Gminy o zorganizowanie w miesiącu lutym wyjazdu radnych gminy celem zapoznania się ze stanem faktycznym wyrobisk eksploatowanych przez Spółdzielnię. Kopalnie znajdują się w miejscowościach: Biadacz, Chróścice, Groszowice, Przywory i Racławiczki. Wyjazd może obejmować wszystkie w/w wyrobiska bądź wybrane przez radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych, jeżeli będą zainteresowani wyjazdem to prosi o kontakt osobisty lub z biurem rady.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają pytania do powyższej korespondencji. Głos zabrał radny Waldemar Wilk i zaproponował, że jeżeli Rada będzie wizytować wyrobiska Spółdzielni to proponuje wyjazd do Groszowice, z których kiedyś zrobił zdjęcie.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady:
- Wójt wspomniał, że trwają zebrania sołeckie, na które również zaprasza radnych gminy a po ich zakończeniu przedstawi szczegółowe sprawozdanie.
Na tym sprawozdanie zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację o wykonaniu uchwał Rady Gminy podjętych na XIV sesji w dniu 20 grudnia 2019 r.
Uchwała Nr XIV/107/2019w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
- obowiązuje.
Uchwała Nr XIV/108/2019  w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
- obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  10.01.2020 r. poz. 191
Uchwała Nr XIV/109/2019  w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków;
- obowiązuje.  Termin wykonania 30 czerwiec 2020 r.
Uchwała Nr XIV/110/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2020 r.;
- obowiązuje.
Uchwała Nr XIV/111/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- obowiązuje.
Uchwała Nr XIV/112/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  30.12.2019 r. poz. 4236.
Uchwała Nr XIV/113/2019 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski;
- obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  02.01.2020 r. poz. 38.
Uchwała Nr XIV/114/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego;
- wykonana, wysłana do wnioskodawcy.
Uchwała nr XIV/115/2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
- obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  23.12.2019 r. poz. 4135.

Ad. 6

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
wysunęła:

Wniosek nr 31/2019  w razie uzyskania wszelkich zezwoleń na budowę studni ujęć wody w Raszowej komisja wnioskuje o jak najszybsze zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania.
W realizacji.

Wniosek nr 32/2019 zaprosić przedstawiciela firmy Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. na posiedzenie Komisji Rolnictwa w celu udzielenia informacji radnym na temat zalewania terenów pokopalnianych na terenie gminy Tarnów Opolski.
Wykonano.

Wniosek nr 33/2019 o rozważenie opracowania operatu wodno-prawnego w celu zagospodarowania wody z rzeki Struga.
Operat wodnoprawny jest to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Składa się on z części opisowej oraz części graficznej/rysunkowej. Pozwolenie wodnoprawne jest to rodzaj zezwolenia udzielonego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej. W związku z powyższy należałoby doprecyzować w jakim zakresie rozważa się możliwość zagospodarowania wody z rzeki Struga oraz zabezpieczyć środki finansowe celem zlecenia przygotowania stosownej dokumentacji przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym kierunku.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów  wysunęła:

Wniosek nr 5/2019 o zwrócenie się do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim  z prośbą o przedstawienie wykazu imprez gminnych zaplanowanych na 2020 rok wraz z kosztami.

Lp.

Nazwa imprezy

Koszt imprezy około

1.

Koncert Kolęd

700,00 zł

2.

Ferie zimowe z GOK

0 – opłata za uczestnictwo 

3.

 

Artystyczna soboty – warsztaty twórcze dla rodzin ( 6 spotkań)

1200,00 zł

4.

Cykl warsztatów związanych z obrzędowością okresu wielkanocnego (warsztaty dla dzieci w placówkach GOK)

1000,00 zł

5.

Dyskusyjny Klub Filmowy 

( 10 spotkań)

5000,00 zł

6.

„I Gminna Senioriada

połączona z Olimpiadą Przedszkolaka”

2000,00 zł

7.

Spektakl na zakończenie sezonu GOK

2000,00 zł

8.

Wystawa prac uczestników zajęć plastyczno – ceramicznych

300,00 zł

9.

„Święto Tarniny”

80.000 zł – 10000.00 zł

10.

Wakacje z GOK

0 – wpłaty uczestników 

11.

Dzień Otwarty GOK

2000,00 zł

12.

Warsztaty organizowane podczas festynów, pikników itp. 

1000,00zł – 1500,00 zł

13.

Gminne Dożynki

50.000 zł– 75.000 zł(finansowane
z budżetu Gminy, sponsoring)

Ad. 7

Podejmowanie uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
  Uchwała Nr XV/116/2020 została podjęta jednogłośnie.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;
  Przewodniczący Rady przedstawił błąd pisarski w treści uchwały,nie zachowano kolejności paragrafów. Po §3 powinien być §4 a nie §5.Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
  Uchwała Nr XV/117/2020 została podjęta jednogłośnie.
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski;
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
  Uchwała Nr XV/118/2020 została podjęta jednogłośnie.
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
  Uchwała Nr XV/119/2020 została podjęta jednogłośnie.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;Komisja Finansowa i Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  Komisja Rolnictwa 4 głosy wstrzymujące, 1 głos za tym, żeby stawki nie zmieniać i zostawić na 30%.  Głos zabrał radca prawny i wyjaśnił, że kwota, która jest przeznaczana w ciągu roku na wydatkowanie tych kosztów jest stała. Po roku okazywało się, że nie została w całości wykorzystywana. Sugestia podwyższenia kwoty wynika z tego, że często zdarzają się sytuacje losowe, a koszty leczenia są bardzo wysokie, by w sytuacji nadzwyczajnej mieć możliwość przyznania większej kwoty przez komisję, która bada i przyznaje świadczenie na podstawie indywidualnego przypadku.
  Głos zabrał Wójt Gminy, który przychylił się do zwiększenia kwoty przyznanego świadczenia  i zwrócił się do radnych o podjęcie uchwały w kwocie 50%.
  Przewodniczący Komisji Rolnictwa po uzyskaniu wyjaśnień Radcy Prawnego i Wójta Gminy zwrócił się o wycofanie wniosku.
  Podsumowując Przewodniczący Rady Gminy przypomniał iż dotyczy to §5 ust. 4 projektu uchwały, po czym ogłosił kilkuminutową przerwę techniczną na przygotowanie wniosku w systemie (godz. 10.00).
  Po przerwie w pierwszej kolejności przeprowadzono głosowanie nad prawomocnym wnioskiem Komisji  Rolnictwa, żeby świadczenie udzielane było w wysokości 30%.
  W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, 10 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Większością głosów wniosek Komisji został negatywnie zaopiniowany.
  Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (50%).
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała nr XV/120/2020 została podjęta większością głosów.

6) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XV/121/2020 została podjęta jednogłośnie.

7) Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XV/122/2020 została podjęta jednogłośnie.

8) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XV/123/2020 została podjęta jednogłośnie.
9) Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub

 1. całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XV/124/2020 została podjęta jednogłośnie.

Ad.8.                                                                                   

Przedstawienie frekwencji radnych na sesjach w 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił frekwencję radnych na sesjach Rady Gminy w 2019 r.

Ad. 9.

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za 2019 r.

Przewodniczący wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019 r. przedstawiając frekwencję członków oraz zakres omawianych zagadnień.

Ad. 10.

Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;

Przewodniczący Rady poinformował, że na prośbę Pana Wójta wszystkie komisje zapoznały się z pismem Komercyjnych Linii Autobusowych ,,LUZ’’ w sprawie dodatkowych kursów na linii Opole – Raszowa – Opole i zaopiniowały wniosek następująco:
Komisja Społeczno-Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  negatywnie zaopiniowała wniosek.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała wniosek (4 głosy przeciw, 1 głos za).
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów: 1 głos za, 3 głosy wstrzymujące. Komisja zasugerowała, aby był tylko jeden dodatkowy kurs, pomijając okres wakacyjny.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2020r. omówiła działalności Komisji za 2019 rok i zapoznała się z skargą na Wójta Gminy Tarnów Opolski. Komisja stwierdziła, że ze względu na obszerność dokumentacji oraz złożoność skargi przedłuża termin załatwienia sprawy do dnia 29 lutego 2020 r.
Komisja nie wysunęła wniosków.
Komisja Społeczno-Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  na posiedzeniu w dniu 21 stycznia br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy, omówiła działalności Komisji za 2019 rok. Rozpatrując sprawy bieżące komisja wysunęła następujące wnioski:
WNIOSEK nr 22/2020 – wniosek, aby wszelkie zmiany wprowadzane w projektach uchwał były napisane wytłuszczonym drukiem;
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
WNIOSEK nr 23/2020 – o rozważenie możliwości ustalenia proporcjonalnej stawki za jedna osobę  w chwili opracowywania projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu
WNIOSEK nr 24/2020 – o przedstawienie możliwości przekierowania wody ze Strugi Kosorowice na tereny leśne naszej Gminy.
Przewodniczący Komisji wycofał wniosek.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów  na posiedzeniu w dniu 22 stycznia br. rozważyła projekty uchwał pod obrady Rady Gminy, omówiła działalności Komisji za 2019 rok i nie wysunęła wniosków. 
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 stycznia br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy, omówiła działalność za 2019 rok oraz odbyła spotkanie z przedstawicielami firmy Zakładów Wapienniczych LHOIST S.A.  Panem Jackiem Koszara oraz Panem Bronisławem Cieślikiem, na temat zalewania terenów pokopalnianych na terenie Gminy Tarnów Opolski. Prawdopodobnie w 2021 roku zostanie zakończona eksploatacja i rozpocznie się proces likwidacji starych terenów pokopalnianych zakładu. Decyzja w kierunku rekultywacji przewiduje rekultywację w kierunku leśnym i wodnym (około 40 ha ma zostać zagospodarowane w kierunku wodnym). W 2020 roku zakład planuje wybudowanie studni, aby zasilać instalacje wodą spoza systemu odwadniania, co spowoduje, że nie będzie dopływu wody do rzeki Strugi a będzie dopływ wody z kanalizacji burzowej i technologicznej. Ilość wody zmaleje kilkadziesiąt razy. Dopływy będą niższe dwudziestokrotnie. W perspektywie 2-3 lat planuje się rozwiązanie od strony technicznej pozwalające na to, żeby wyrobisko w Tarnowie Opolskim zalać, wyłączyć system odwodnienia i spowodować naturalne odbudowanie się zwierciadła wód podziemnych, jednak aktualne zrzuty wód do cieku rzeki Struga ulegną drastycznemu zmniejszeniu. Zbiornik 40ha, który powstanie w Tarnowie Opolskim  to odsłonięta warstwa wodonośna. Poziom prowadzenia eksploatacji z punktu widzenia wyrobiska jest punktem odniesienia do tego, ile trzeba pompować wody. Jeśli jakiś czas temu, do utrzymania poziomu trzeba było pompować w granicach średnio 60 000m3 - 65 000m3 a dziś schodzi się do ok 10 000 m3 – 15 000 m3 na dobę pokazuje, że w zbiorniku wody jest mniej.  
Teren ten zgodnie z decyzją środowiskową zostanie zrekultywowany. W kwestii rekultywacji oraz racjonalnego zagospodarowania przedmiotowego terenu  zakład LHOIST S. A. odbył spotkanie z Burmistrzem Gminy Gogolin, na której znajdują się tereny pokopalniane. Burmistrz jest zainteresowany zagospodarowaniem terenu, poczyni starania w celu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego z kolei zakład LHOIST S.A. przygotował wstępną koncepcję zagospodarowania terenu jako terenu sportowo – rekreacyjnego, która umieszczona została na tablicach ogłoszeń przed zakładem w Tarnowie Opolskim. Trwają uzgodnienia z Gminą Gogolin i Zakładem, ustalono, że o wszelkich poczynaniach Gmina Tarnów Opolski zostanie na bieżąco informowana.
Głos zabrała radna Anna Gebauer, która uważa, że powinno się wystąpić o pisemne oficjalne stanowisko w powyższej sprawie, by można było w przyszłości podjąć właściwe decyzje w sprawie środowiska i gospodarki wodnej w naszej Gminie, by poznać właściwe opracowania, warunki eksploatacji i rekultywacji tych terenów. Mimo trwających prac eksploatacyjnych w ościennych gminach nie wyklucza to naruszenia naszych systemów wodnych. Należy tak postępować, by można było właściwie ocenić wpływ na środowisko tych działań, które w przyszłości zamierzają wykonać. W dyskusji głos zabrali Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Michał Wacławczyk. Podsumowując dyskusję Przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, że po otrzymaniu pełnej zatwierdzonej dokumentacji w sprawie zagospodarowania terenu i koncepcji zalewania postara się zaprosić przedstawicieli firmy Lhoist na posiedzenie sesji Rady Gminy.
Wracając do sprawozdania komisja wysunęła następujący wniosek:
WNIOSEK nr 34/2020 o rozważenie możliwości usunięcia starych drzew (topoli), zagrażających bezpieczeństwu przy drogach gminnych w całej gminie. W miejsce usuniętych nasadzenie mniej inwazyjnych.
Głos zabrał radny Andrzej Klama i Waldemar Wilk.                                     
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 11

Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie wpłynęły żadne zapytania i interpelacje radnych w okresie międzysesyjnym.

Ad.12

Wolne wnioski i informacje.
Wniosek Radnej Anny Gebauer
o rozważenie możliwość zainstalowania systemu monitorowania jakości powietrza w Gminie Tarnów Opolski (w tym aplikacji smogowych), a w przyszłości przystąpić do Związku Gmin „Czystego Regionu”, co pozwoli na pozyskanie dotacji.
Wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali: Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk
W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radny Michał Wacławczyk zwrócił się z prośbą o podanie konkretnych informacji nt. planowanej budowy PSZOKu w gminie (przedstawienia posiadanych środków finansowych, lokalizacji, możliwości uzyskania dofinansowania i terminu rozpoczęcia budowy).
Głos zabrał Wójt Gminy i wspomniał, że temat nie jest prosty. Wszystkie inwestycje wymagają dofinansowania natomiast lokalizację PSZOKu należy przeanalizować, by nie budziła kontrowersji i była trafiona i spełniała oczekiwania.
Wniosek Radnej Ewy Szymik o przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej segregowania oraz oddawania odpadów. W związku z obowiązującymi wymogami ustawowymi dotyczącymi styczności segregacji i odzysku odpadów mieszkańcy powinni to robić w określony sposób, by nie narazić siebie ani urzędu gminy na kary. Do każdego domu powinna trafić ulotka informująca jak segregować, ponieważ po kolejnych zmianach przepisów jest wiele wątpliwości.
W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Większością głosów wniosek został przyjęty.
Radna Anna Gebauer poinformowała, że Sołectwo Tarnów Opolski w rozmowach z Sołectwem Przywory, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowie Opolskim i Panem Wójtem proponuje zorganizować na przełomie marca lub kwietnia przy hali sportowej w Tarnowie Opolskim eko-piknik nt.  segregacji śmieci,  promowania czystego powietrza oraz zdrowego stylu życia.

Ad.13

Zakończenie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 11:00.
Imienny wykaz głosowań stanowi załącznik do protokołu Nr XV/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r.
Integralną część protokołu stanowi nagranie z obrad sesji Rady Gminy Tarnów Opolski znajdujące się w aktach ORR.0002.01.2020.

 

 

Na tym protokół zakończono.                                                        
Protokołowała: Marianna Stróżyk                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                           Rudolf Urban                                                                                        

DOCProtokół nr XV-2020 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji RG 27.01.2020.doc