Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XVI.127.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej

Uchwała Nr XVI/127/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24 lutego 2020 r.
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się ze środków budżetu Gminy Tarnów  Opolski  na  rok 2020 pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 4 566,37 zł (słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 37/100) na realizację przez Powiat Opolski zadania pod nazwą opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dotyczącego projektu partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III”.

§ 2. Zasady udzielenia datacji celowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej między Wójtem Gminy Tarnów Opolski, a Zarządem Powiatu Opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


dr Rudolf Urban

 

 

PDFUchwała.XVI.127.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej.pdf