Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XVI.130.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek tej opłaty

 

PDFRegionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 10.33.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. orzekła nieważność uchwały Nr XVI.130.2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 lutego 2020 r..pdf
 

Uchwała Nr XVI/130/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24 lutego 2020 r.
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawek tej opłaty

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3, i 4a i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), w ten sposób, że opłata miesięczna od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej zgodnie z § 2 lub § 3.

§ 2. Określa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 27,00 zł na osobę miesięcznie, a w przypadku gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 4 – wysokości 27,00 zł oraz po 15,00 zł dla  każdej kolejnej osoby powyżej 4.

§ 3. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 80,00 zł na osobę miesięcznie.

§ 4. Zwalnia się w części, w wysokości 1,00 zł na osobę miesięcznie, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

§ 5. Tarci moc uchwała nr XIV/106/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, zmieniona uchwałą nr V/46/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


dr Rudolf Urban

 

 

PDFUchwała.XVI.130.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf