Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XVI.131.2020. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

PDFRegionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 10.34.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. orzekła nieważność uchwały Nr XVI.131.2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 lutego 2020 r..pdf
 

Uchwała Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24 lutego 2020 r.

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15  oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.  506 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Tarnów Opolski stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości mogą złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.).

3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formacie PDF, określony niniejszą uchwałą.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIV/107/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/107/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2015 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


dr Rudolf Urban

 

 

PDFUchwała.XVI.131.2020. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.pdf