Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała.XVI.132.2020 sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

Uchwała Nr XVI/132/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24 lutego 2020 r.


w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f,, art. 44,  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski.

§ 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zleca sprawienie pogrzebu podmiotom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

§ 3. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy uwzględnieniu miejsca zamieszkania zmarłego.

§ 4. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem (w tym między innymi uzyskanie aktu zgonu, wykup miejsca pochówku);

2) zakup trumny lub urny wraz z wyposażeniem (w tym: krzyża, tabliczki imiennej);

3) przygotowanie zwłok do pochówku;

4) pokrycie kosztu przechowywania zwłok;

5) pokrycie kosztu transportu zwłok do miejsca pochówku;

6) wykopanie i uformowanie grobu;

7) obsługę przy pogrzebie;

8) koszty kremacji;

9) inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

§ 5. Płatność kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez podmiot któremu pochówek został zlecony.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


dr Rudolf Urban

 

 

 

PDFUchwała.XVI.132.2020 sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-02-2020
  przez: Halina Pacholczuk
 • opublikowano:
  26-02-2020 14:06
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  26-02-2020 14:20
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  GOPS w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 75
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: