Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski

OBWIESZCZENIE
Wójta
Gminy Tarnów Opolski
z dnia 9 marca 2020 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski

stosownie do art.30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Tarnów Opolski podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów oraz o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski ma za zadanie ukierunkowanie polityki zrównoważonego zarządzania energią na rzecz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego Gminy Tarnów Opolski. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej ,

3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, w godzinach pracy urzędu: pon. 7-16, wt.-śr. 7-15, pt. 7-14, pok. nr 3, nr tel. 77 46 40 865

w terminie 21 dni od daty ogłoszenia

 

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów Opolski.

Z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w godzinach pracy Urzędu pon. 7-16, wt.-śr. 7-15, pt. 7-14, pok. nr 3, nr tel. 77 46 40 865. Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej www.tarnowopolski.pl oraz www.bip.tarnowopolski.pl.

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 marca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFPGN Tarnow Opolski aktualizacja tekst jednolity.pdf

DOCFORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.doc

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-03-2020
  przez: Tobiasz Sowada
 • opublikowano:
  09-03-2020 15:15
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  09-03-2020 15:32
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 176
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: