Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • Budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94 Krzywa – Balice na drogę gminną – działka nr 442/144 w m. Walidrogi.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2005r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,

tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2005 godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2005 godz. 10.00

w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Oferta na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94 Krzywa – Balice na drogę gminną – działka nr 442/144 w m. Walidrogi”

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Wadium – 1000,00 złotych (przelewem na konto Urzędu Gminy).

Klasyfikacja wg CPV – 45230000-8

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  • spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

  • posiadają referencje w zakresie wykonawstwa budowy i modernizacji dróg w wysokości co najmniej 100.000,00 złotych popartymi referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i ich wartości (co najmniej 2).

  • profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia

Kryteria oceny ofert :

  • cena oferty - 100 %


informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Metryczka
  • opublikowano:
    22-09-2005 13:32
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: