Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018

UCHWAŁA NR XLIII/328/2018
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 26 marca 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018”

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15)  ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (tj.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze  zm.1))  i art. 11a  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o ochronie  zwierząt  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje  się  „Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2018 r.”  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

 

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018.pdf