Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - złoże Przywory obszar górniczy nr 6

                                                           Tarnów Opolski 2006-03-02

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI


     Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 32 i 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że dniu 17-02-2006r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych, 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża PRZYWORYobszar górniczy nr 6 o powierzchni ponad 34 ha.
Wniosek oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest do wglądu w Urzędzie Gminy pok. 2 w godzinach urzędowania. 
W związku z powyższym w terminie 21 - dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia jak i również składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski.    

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małgorzata Łukomska
data wytworzenia: 03.03.2006r.
Metryczka
  • opublikowano:
    03-03-2006 18:12
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    08-03-2006 09:39
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: